معرفی شهر

پیشینه تاریخی شهر اسفدن

پیشینه تاریخی شهر اسفدن

شهر اسفدن در عرض جغرافیایی ٣٣درجه و ٣٩ دقیقه شمالی و طول چغرافیایی ٥٩ درجه و ٤٦ دقیقه شرقی و در ار تفاع ١٢٠٠متری از سطح دریا قرار دارد .این شهر از توابع بخش مرکزی ودر فاصله ٥٧ کیلومتری شرق قاین قرار دارد . نزدیکترین شهر با اسفدن حاجی آباد است که با آن ٢٦ […]

ادامه مطلب