دوره ششم

ردیف نام ونام خانوادگی سمت میزان تحصیلات عکس
1 محمد اسداللهی رئیس شورا
2 اسماعیل اقتدایی نائب رئیس شورا
3 سعید نظری منشی
4 هاشم نظری منشی
5 اقدس نجاری خزانه دار