واحد اداری و کارگزینی

مسئول اموراداری و کارگزینی: آقای محمد دوستي

تحصیلات: فوق ليسانس حسابرسي

تلفن: 32583901-056 داخلی 15