واحد اداری و کارگزینی

مسئول اموراداری و کارگزینی: آقای رضا برات زاده

تحصیلات: لیسانس حقوق

تلفن: 32583901-056 داخلی 15