واحد عمران، شهرسازی

مسئول واحد عمران، شهرسازی : آقای محمد خالدی

تحصیلات: فوق لیسانس عمران

تلفن: 32583901-056 داخلی 17