واحد عمران، شهرسازی

مسئول واحد عمران، شهرسازی : آقای محمد رضا براتي

تحصیلات: فوق لیسانس جغرافيا و برنامه ريزي شهري

تلفن: 32583901-056 داخلی 17