کارپردازی و انبارداری

مسئول واحد کارپردازی و انبارداری: آقای حسین حسنی

تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری

تلفن: 32583901-056 داخلی 13