شهرداری اسفدن گزارش درآمد و هزینه شش ماهه نخست سال 1402را برای اطلاع عموم منتشر کرد.

شهرداری اسفدن گزارش درآمد و هزینه شش ماهه نخست سال 1402را برای اطلاع عموم منتشر کرد.

دانلود فايل پي دي اف