حراست

مسئول حراست : آقای رضا برات زاده

تحصیلات: لیسانس حقوق

تلفن: 32583901-056 داخلی 15