معرفی شهرداران

 

ردیف شهرداران از تاریخ تا تاریخ
1 علیرضا جهاندیده 1383/08/28 1386/04/10
2 عبدالصمد سعیدی خواه 1386/07/03 1387/12/28
3 علی یاری 1387/12/28 1392/08/25
4 حامد خزاعی 1392/08/25 1395/08/01
5 حسین اسماعیلی 1395/11/13 1396/06/04
6 قربانعلی اسداللهی 1396/09/04 1400/05/13
7 حسین زینلی 1400/07/21 تاکنون