واحد تاسیسات شن وماسه

مسئول واحد شن شویی: آقای قاسم رجبی

تلفن: 09915999146