بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

6 خرداد 1401 16:23

Untitled-1-1

معرفی شهرداران اسفدن

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

دوره حضور

 
1
 علیرضا جهاندیده
 عمران
 83/08/28 لغایت 86/04/10
 
2
 عبدالصمد سعیدی خواه
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  86/07/03 لغایت 87/12/28
 
3
 علی یاری
 کشاورزی
  87/12/28 لغایت 92/08/25
 
4
 حامد خزاعی
 تکنولوژی معماری
  92/08/25 لغایت 95/08/01
 
5
 حسین اسماعیلی
 حسابداری
  95/11/13 لغایت 96/06/04
 
6
 قربانعلی اسداللهی
 عمران
  96/09/04 – 
 
7
حسین زینلی
مدیریت بازرگانی