تلفن مستقیم دفتر شهردار:

32583680

فکس دفتر شهردار:

32583680