بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 16:53

Untitled-1-1

بررسی وضعیت سیستمهای اطفا و اعلام حریق پست برق ۱۳۲ کیلوولت اسفدن

با حضور شهردار اسفدن صورت گرفت:

با توجه به اهمیت پست فشارقوی ۱۳۲ کیلو ولت اسفدن  در تامین برق منطقه اسفدن و حومه  و همچنین تجهیزات گرانبهای نصب شده در این پست  جهت  بررسی وضعیت  سیستمهای اطفا و اعلام حریق  و همچنین راه های   دسترسی به هنگام حوادث احتمالی بازدید امروز با حضورمهندس اسداللهی شهردار محترم اسفدن ،مهندس کردمقدم ریاست اداره بهره برداری پست های انتقال برق منطقه قاین ،مهندس شایان فرد کارشناس ایمنی امور انتقال برق خراسان جنوبی  ، مهندس پذیرش معاونت بهره برداری توزیع برق زیرکوه ، مهندس طوری  مسئول پست برق ۱۳۲ کیلوولت اسفدن  برزگری مسئول  آتشنشانی اسفدن صورت گرفت.