بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 16:49

Untitled-1-1

ارتباط با مسئولین

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

حسین زینلی

  شهردار اسفدن

32583680

محمد خالدی

مسئول واحد عمران و شهرسازی

32583901

رضا برات زاده

مسئول حراست

32584166

رضا برات زاده

مسئول امور اداری

32583901

محمد دوستی

مسئول امور مالی

32583901

 حسین حسنی  کارپرداز – جمعدار و امین اموال 32583902
 محمدرضا براتی  مسئول روابط عمومي و دبيرخانه 09939777313