بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

7 مهر 1401 18:15

Untitled-1-1

آگهي تجديد مزايده عمومي (نوبت سوم)

شهرداری اسفدن در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۲۶-۰۱/۱۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اسفدن نسبت به فروش تعداد يك قطعه زمین مسکونی  واقع در شهر اسفدن از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.جهت كسب اطلاعات بيشتر مدارك ذيل را دانلود و مشاهده نماييد.

دانلود اسناد

آگهي تجديد مزايده

شرايط شركت در مزايده

فرم پيشنهاد قيمت

فرم تعهد

آگهي روزنامه رسمي