بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

28 دی 1400 20:13

آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و …

هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 2/100/4965 مورخ 14/9/1378 وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور را به شرح زير تصويب نمود


ماده 1

انواع طرح ها :

1- طرح جامع سرزمين : اين طرح در بند (1) ماده (1) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353 ـ‌ تعريف شده است.

2- طرح هاي كالبدي ملي و منطقه اي : با هدف مكانيابي براي گسترش آينده شهرهاي موجود و ايجاد شهرها و شهركهاي جديد ، پيشنهاد شبكه شهري آينده كشور يعني اندازه شهرها، چگونگي استقرار آنها در پهنه كشور و سلسله مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل و مديريت سرزمين و امر خدمات رساني به مردم و پيشنهاد چهارچوب مقررات ساخت‌و‌ساز در كاربري هاي مجاز زمين هاي سراسر كشور .

3- طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي : اين طرح در اجراي وظايف محول شده در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353 ـ و تصويب نامه شماره 70971/ت 407هـ مورخ 5/11/1373 هيأت‌وزيران ، به منظور تدوين سياست ها و ارايه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت ، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان شهرها و روستاها در يك يا چند شهرستان كه از نظر ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند، تهيه مي شود.

4- طرح مجموعه شهري : اين طرح براساس مصوبه شماره 9860/ت15311/هـ مورخ 13/8/1374 هيأت وزيران براي شهرهاي بزرگ و شهرهاي اطراف آنها تهيه مي شود.

5- طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي : طرح است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي كشاورزي ، صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و حمايت از اجراي آن تهيه مي شود. محدوده هر يك از اين طرحها در طرح ناحيه اي مربوط تعيين مي شود.

6- طرح جامع شهر : در بند (2) ماده (1) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353 ـ تعريف شده است.

7- طرح هادي شهر : اين طرح طبق تعريف مندرج در بند (4) ماده (1) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353ـ عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارايه راه‌حل‌هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند ، تهيه مي شود.

8- طرح تفصيلي : در بند (3) ماده (1) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353 ـ تعريف شده است و از جمله شامل طرحهاي زير مي باشد :

1-8- طرحهاي بهسازي ، نوسازي ، بازسازي و مرمت بافت ها : طرح هايي هستند كه براي بهسازي ، نوسازي و بازسازي محلات شهر اعم از قديم ، جديد و يا مساله دار به عنوان طرح تفصيلي بخشي از بافت موجود شهر تهيه مي شوند.

2-8- طرح آماده سازي توسعه هاي جديد در شهرها : اين طرح ها شامل مجموعه عمليات لازم براي مهيا نمودن زمين جهت احداث ممكن و تأسيسات لازم مربوط مطابق قانون زمين شهري و آيين نامه هاي اجرايي آن است و به عنوان طرح تفصيلي توسعه هاي جديد شهري تهيه مي گردد.

9- طرح هادي روستا : عبارت از طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي ،

تجاري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و نيازمندي هاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.

10- طرح هاي ويژه : عبارت از طرح هايي است براي بخش هايي از كشور كه به علت وجود عوامل طبيعي يا ساخته شده و يا برنامه هاي جديد توسعه و عمران و تأثيراتي كه در منطقه حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت واجد ويژگي خاصي بوده و نياز به تهيه طرح براي توسعه هماهنگ در محدوده حوزه نفوذ عوامل مذكور دارند ، تهيه مي شود.

عنوان و محدوده اين طرحها همزمان با تصويب ضرورت تهيه طرح ، حسب مورد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي رسد.

11- طرح شهرهاي جديد : عبارت است از طرحهايي كه براي ايجاد شهرهاي جديد طبق تعريف ماده (1) تصويب نامه شماره 2340/ت276هـ مورخ 25/6/1371 در قالب طرح هاي كالبدي ملي و منطقه اي و جامع ناحيه اي ضرورت و مكان ايجاد آنها با سقف جمعيتي و نوع فعاليت معين به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد و متعاقب آن و مانند ساير شهرها بايستي براي آنها طرح جامع و تفصيلي تهيه شود.

12- طرح شهرك هاي مسكوني : طرحي كه براي ايجاد يك مركز جمعيتي جديد در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب 1355 ـ تهيه مي شود.

13- طرح ساير شهرك ها : طرحهايي كه براي ايجاد شهرك غيرمسكوني با عملكرد خاص نظير صنعتي ، توريستي ، تفريحي و … طبق مقررات و قوانين مربوط به آنها تهيه مي‌شوند.

ماده 2

مقررات شهرسازي و معماري : عبارت است از مجموعه ضوابط و مقررات عمومي شهرسازي و معماري كه در سطح كشور يا مناطقي از كشور لازم الرعايه بوده و به منظور فراهم نمودن موازين طراحي ، اجرايي و قانوني توسعه موزون و هماهنگ كالبدي از مقياس كلان تا تك بنا تهيه و به تصويب مي رسد.


ماده 3

مراجع مسئول بررسي و تصويب طرح ها :

1- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» كه از اين پس در اين آئين نامه به طور اختصار « شوراي عالي » خوانده خواهد شد، شورايي است به رياست وزير مسكن و شهرسازي و عضويب وزراي كشور ، كشاورزي ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، صنايع ، نيرو‌، جهاد سازندگي ، راه و ترابري ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، رئيس سازمان برنامه و بودجه ، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن وشهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر ، كه به موجب قانون مصوب 1351 و تغييرات قانوني بعدي تأسيس شده است.

تبصره 1ـ از رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و يا نماينده وي براي شركت در جلسات شوراي عالي (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2ـ در هنگام بررسي طرح هاي توسعه شهري ، ناحيه اي و منطقه اي و تغييرات آنها در شوراي عالي ، از استانداران يا معاونان عمراني ايشان و رؤساي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان هاي مربوط جهت شركت در جلسه (بدون حق رأي) و يا ارسال نظرات، دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 3 ـ در بررسي طرح هاي جامع شهري از شهردار مربوطه نيز براي شركت در جلسه شوراي عالي در معيت استاندار يا معاون عمراني وي و همچنين از نماينده شوراي شهر مربوطه حسب درخواست يا ضرورت (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد تا شخصاً در جلسه شركت نمايند. در صورت عدم امكان شركت شهردار، معرفي نماينده مجاز نخواهد بود.

2- دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » كه از اين پس در اين آئين نامه به طور اختصار « دبيرخانه شوراي عالي » خوانده خواهد شد، عبارتست از واحدي كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي كه مسئوليت دبيري شوراي عالي را نيز عهده دار مي باشد، وظايف مقرر در ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي را انجام مي دهد.

تبصره 1ـ شرح وظايف تفصيلي ، تشكيلات و تعداد پست هاي سازماني دبيرخانه هاي شوراي عالي و شوراهاي شهرسازي و معماري استانها بنا به پيشنهاد دبير شوراي عالي و تصويب شوراي عالي به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد.

تبصره 2ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تنظيم بودجه جاري سنواتي ، اعتبار مورد نياز

دبيرخانه شوراي عالي و دبيرخانه شوراهاي استان ها را ملحوظ و پيشنهاد نمايد. سازمان برنامه و بودجه همكاري و اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

3- كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » كه در اين آئين نامه «كميته فني شوراي عالي » خوانده خواهد شد، در اجراي تبصره (1) ماده (3) و بند (1) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي تشكيل مي شود.

اين كميته متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي عالي خواهد بود كه به طور كتبي به دبيرخانه شوراي عالي معرفي و براي مدت دو سال به عضويت كميته فني منصوب مي‌شوند. در صورتي كه تعداد نمايندگان معرفي شده توسط هر يك از دستگاه ها براي عضويت در كميته فني بيش از يك نفر باشند، شركت ثابت يك نفر از آنها در بررسي هر طرح ضروري خواهد بود. دبيري و اداره جلسات كميته فني به عهده دبيرخانه شوراي عالي است. دبير كميته فني را دبير شوراي عالي منصوب مي نمايد. دبير كميته فني در جلسات شوراي عالي حضور خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت نياز و بنا به تشخيص دبير شوراي عالي و با توجه به حجم كار كميته فني ، كميته فني ديگري به ترتيب مذكور در اين بند تشكيل خواهد شد.

4- براي انجام ساير وظايف و نيل به اهداف شوراي عالي ، دبيرخانه شوراي عالي « گروههاي تخصصي » لازم را در زمينه هاي مختلف از بين متخصصان مربوطه تشكيل خواهد داد.

5- شوراي شهرسازي و معماري استان» كه از اين پس در اين آئين نامه « شوراي استان» ناميده مي شود، به موجب تصويب نامه شماره 4920 مورخ 18/2/1357 هيأت وزيران به رياست استاندار و عضويت رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه ، مديركل حفاظت محيط زيست ، رئيس سازمان كشاورزي ، مديركل ميراث فرهنگي ، مديرعامل شركت آب و فاضلاب ، رئيس سازمان جهت سازندگي ، مديركل صنايع ، مديركل راه و ترابري و نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در هر استان تشكيل مي شود.

اين شورا در مورد اموري كه شرح آن در بندهاي آتي خواهد آمد، تصميم گيري نموده و نتيجه را به شوراي عالي گزارش خواهد نمود. معاون عمراني استاندار در غياب استاندار رياست جلسه را به عهده خواهد داشت.

تبصره 1ـ بنا به تشخيص رئيس شوراي استان حسب مورد از رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار مربوطه دعوت به عمل خواهد آمد تا بدون حق رأي در جلسات شركت كنند.

تبصره 2ـ از رئيس سازمان نظام مهندسي استان جهت شركت در جلسات شوراي استان (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد.

6- دبيرخانه شوراي شهرسازي و معماري استان » كه از اين پس در اين آئين نامه «دبيرخانه شوراي استان» ناميده مي شود ، بخشي از معاونت يا مديريت شهرسازي و معماري سازمان مسكن و شهرسازي استان است كه به عنوان واحد استاني دبيرخانه شوراي عالي ، اداره امور بررسي و تصويب طرح ها را به عهده دارد و مسئوليت اداره آن با رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان (كه سمت دبيري شورا را به عهده دارد) خواهد بود. در غياب وي، مدير (يامعاون) شهرسازي و معماري سازمان مذكور عهده دار اين مسئوليت خواهد بود.

تبصره ـ دبير جلساتي كه براي بررسي و تصويب طرحهاي هادي شهري تشكيل مي‌شود، مديركل دفتر فني استان مي باشد و اداره امور دبيرخانه اي شوراي استان در مورد بررسي و تصويب اين طرحها ، به عهده دفتر فني استانداري خواهد بود.

7- كميته فني شوراي شهرسازي استان» كه به اختصار « كميته فني استان» ناميده مي شود، كميته اي متشكل از نمايندگان اعضاي شوراي استان و نماينده استاندار از دفتر فني استانداري است كه در سطح كارشناسان مجرب به عنوان نمايندگان مديران كل و رؤساي سازمان هاي عضو به طور كتبي به دبيرخانه شوراي استان معرفي و براي مدت دو سال به عضويت كميته مذكور تعيين مي شوند. نمايندگان شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان و استان در صورت تشكيل و شهرداري مربوطه نيز حسب مورد در كميته فني عضويت خواهند داشت. دبير كميته مذكور حسب مورد توسط دبيرخانه شوراي استان پيشنهاد و با حكم استاندار منصوب مي شود. دبير كميته فني استان در جلسات شوراي استان حضور خواهد داشت.

8- كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران»‌، كه در اين آئين نامه « كميسيون طرح تفصيلي » ناميده مي شود، در هر استان به رياست استاندار و عضويت رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، مديركل ميراث فرهنگي و رئيس سازمان كشاورزي استان (كه سمت نمايندگي وزارتخانه هاي متبوع خود را به عهده خواهند داشت) ، رئيس شوراي شهرستاني كه طرح تفصيلي مربوط به شهر يا نقاط واقع در قلمرو آن شهرستان در دستور كار كميسيون قرار دارد، شهردار شهري كه طرح تفصيلي مربوط به آن در كميسيون مطرح است ، نماينده مهندس مشاور يا ارگان ديگري كه عهده دار تهيه طرح تفصيلي مورد بحث در كميسيون مي باشد. در هر استان، براي بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات بعدي آن تشكيل مي شود.

تبصره 1ـ از نماينده سازمان نظام مهندسي استان جهت شركت در جلسات كميسيون هاي ماده (5) تهران و استان ها (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2ـ محل دبيرخانه اين كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان و امور دبيرخانه اي آن زير نظر معاون يا مدير شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان كه دبيري كميسيون را به

عهده دارد، انجام مي شود.

تبصره 3ـ تركيب « كميسيون طرح تفصيلي شهر تهران» به موجب اصلاحيه مورخ 25/9/1365 مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان وزراي مسكن و شهرسازي ، كشور، نيرو، كشاورزي (در حد معاونت مربوط)، سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران تشكيل مي شود.

محل دبيرخانه كميسيون فوق الذكر در شهرداري تهران و دبير آن شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود.

تبصره 4ـ تا تشكيل شوراي اسلامي شهرستان ، رئيس شوراي اسلامي شهر مربوطه عضو كميسيون خواهد بود.

تبصره 5ـ از مديرعامل آب و فاضلاب استان و مديركل حفاظت محيط زيست استان و مديركل دفتر فني استانداري مربوط براي شركت در جلسات كميسيون ، بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد. از ساير رؤساي سازمان هاي ذيربط حسب مورد به تشخيص رئيس كميسيون يا كميسيون دعوت به عمل خواهد آمد.

9- كميسيون موضوع ماده (13) آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها» كه به طور اختصار « كميسيون ماده (13) ، ناميده مي شود، عبارتست از كميسيوني به رياست استاندار و متشكل از معاون عمراني استاندار كه در غياب استاندار قائم مقام او خواهد بود، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان كه دبيري كميسيون را نيز به عهده خواهد داشت، رئيس سازمان كشاورزي استان، مديركل دفتر فني استانداري، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديركل راه و ترابري استان، و رئيس سازمان جهاد سازندگي استان كه به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي مربوط به احداث ساختمان و تأسيسات و ساير وظايف مقرر در آئين نامه مذكور در مركز هر استان تشكيل مي شود.

به موجب اين تصويب نامه ، مديركل حفاظت محيط زيست و رئيس بنياد مسكن استان نيز عضو كميسيون خواهند بود.

در استان تهران به جاي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان ، نماينده حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي و به جاي رئيس دفتر مهندسي استان ، نماينده حوزه معاونت عمراني وزارت كشور عضويت كميسيون را خواهند داشت.

تبصره ـ در استان هايي كه به موجب ساير قوانين ، شوراهاي هماهنگي و نظارت بر توسعه وجود داشته يا بعداً ايجاد شود ، دبيران شوراهاي مذكور نيز عضويت كميسيون را خواهند داشت.

ماده 4

طرح هاي كالبدي ملي و منطقه اي پس از بررسي در كميته فني شوراي عالي ، به تصويب شوراي عالي مي رسند. در هنگام بررسي اين طرح ها در كميته فني شوراي‌عالي، در صورت لزوم از كارشناسان و متخصصان و نمايندگان ساير سازمانهاي ذيربط نيز دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 5

طرح هاي ناحيه اي ، مجموعه هاي شهري و طرحهاي جامع شهري به ترتيب زير مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرند :

1- بررسي در شوراي استان و گزارش تصميمات اتخاذ شده به دبيرخانه شوراي عالي

2- بررسي كارشناسي در كميته فني شوراي عالي

3- ارائه گزارش بررسي طرح در شوراي استان و نظريه كميته فني شوراي عالي به شوراي عالي براي تصويب نهايي

تبصره 1ـ طرح هاي جامع شهرهاي زير دويست هزار (000/200) نفر كه مركز استان نباشند و همچنين طرحهاي ناحيه اي با جمعيت كمتر از چهارصد هزار (000/400) نفر كه فاقد شهر مركز استان و شهر با بيش از دويست (000/200) نفر جمعيت باشند، از شمول نحوه بررسي فوق مستثنا مي باشند و به صورت زير مورد بررسي و تصويب قرار خواهند گرفت :

1- بررسي در كميته فني استان با حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي و نمايندگان ساير اعضاي شوراي عالي كه بنا به ضرورت و تشخيص ايشان در جلسات بررسي فني طرح در استان شركت خواهند نمود،

2- بررسي و تصويب در شوراي استان با حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي،

3- ارايه گزارش شوراي استان به شوراي عالي براي رأي گيري و تصويب نهايي طرح .

تبصره 2ـ براي تشخيص موارد موضوع تبصره (1) اين ماده ، جمعيت آخرين سرشماري عمومي كشور ملاك عمل خواهد بود.


ماده 6

نحوه بررسي و تصويب طرحهاي ويژه اي كه ضرورت تهيه آنها در چهارچوب وظايف قانوني به تصويب شوراي عالي مي رسد، توسط شوراي عالي مذكور تعيين خواهد شد.


ماده 7

طرح هاي هادي شهري و همچنين طرح هاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي پس از بررسي در كميته فني استان به تصويب شوراي استان خواهند رسيد. حضور نمايندگان وزارت كشور در بررسي و تصويب طرحهاي هادي شهري و تغييرات آنها در كميته هاي فني و شوراي استان الزامي است.

تبصره 1 ـ تغييرات بعدي طرحهاي هادي شهري در كميته فني استان بررسي و تصويب خواهند شد. تغييرات مذكور در صورتي كه در اساس طرح هاي هادي مؤثر باشد، به تصويب شوراي استان خواهد رسيد. تعريف تغييرات اساسي طرح هاي هادي شهري به طور مشترك توسط وزارتخانه هاي كشور و مسكن و شهرسازي تهيه و به مورد اجرا گذشته خواهد شد.

تبصره 2ـ طرح هاي هادي روستايي طبق روش هاي مندرج در مقررات قانوني مربوطه بررسي و تصويب مي شوند.


ماده 8

طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات بعدي آنها پس از بررسي و تصويب در شوراي استان جهت رأي گيري و تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه خواهند شد. مغايرت هاي اساسي طرح هاي تفصيلي با طرح جامع شهر براساس مصوبات شوراي عالي تعيين مي شوند.


ماده 9

«طرح هاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافت هاي شهري » به عنوان قسمتي از طرحهاي تفصيلي شهرها و « طرح هاي آماده سازي» به عنوان طرح تفصيلي توسعه هاي جديد شهرها و « طراحي هاي شهري » به تصويب كميسيون طرح تفصيلي مربوط خواهند رسيد. طرحهاي فوق الذكر كه واجد ارزش خاص تاريخي تا طراحي شهري باشند بنا به تشخيص دبير شوراي عالي ، قبل از تصويب در كميسيون طرح تفصيلي مربوط در « گروه تخصصي طراحي و بهسازي بافت هاي شهري » مورد بررسي قرار خواهند گرفت. آن دسته از طرحهاي فوق كه با اساس طرح جامع شهر مغايرت داشته باشند، بايد به ترتيب مندرج در ماده (8) به تأييد نهايي شوراي عالي برسند.

ماده 10

«تصويب مكانيابي، عملكرد و سقف جمعيتي شهرهاي جديد» براساس طرحهاي كالبدي ملي ـ منطقه اي و طرحهاي جامع ناحيه اي پس از بررسي در كميته فني به عهده شوراي عالي مي باشد. بررسي و تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي و طراحي شهري آنها پس از طرح در « گروه تخصصي شهرهاي جديد»، مانند بررسي و تصويب ساير طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها خواهد بود. تبصره ـ‌ در كميسيون هاي ماده (5) استانها ، در هنگام بررسي طرحهاي تفصيلي شهرهاي جديد و تغييرات بعدي آنها، مديرعامل شركت عمران شهر جديد مربوطه به جاي شهردار خواهد بود.

ماده 11

«طرح هاي شهرك هاي مسكوني » به ترتيب زير مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرند : 1- بررسي و تصويب در شوراي استان 2- ارايه گزارش شوراي استان به شوراي عالي براي رأي گيري و تصويب هايي 3- تغييرات اساسي بعدي شهرك هاي موضوع اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مسكن و شهرسازي استان به تصويب شوراي استان خواهد رسيد.


ماده 12

طرح هاي مربوط به مكانيابي و اصول كلي طراحي ساير شهرك ها در مواردي كه محل پيشنهادي آنها در طرحهاي ناحيه اي و منطقه اي تعيين و به تصويب شوراي عالي نرسيده باشد، پس از تصويب در شوراي استان به تصويب شوراي عالي خواهند رسيد. نقشه‌هاي اجرايي اين شهركها از نظر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (به جز شهرك هاي صنعتي كه طبق مقررات خود به تصويب مراجع ذيربط خواهند رسيد) به تأييد سازمان مسكن و شهرسازي استان مي رسد.


ماده 13

مقررات شهرسازي و معماري پس از بررسي در گروه تخصصي ذيربط (شهرسازي يا معماري) به تصويب شوراي عالي خواهند رسيد. شوراي عالي مواردي را كه لازم تشخيص دهد ، براي تصويب هيأت وزيران و يا ساير مراجع قانوني پيشنهاد خواهد نمود.


ماده 14

وظايف شوراي استان به شرح زير تعيين مي شود :

1- بررسي و تصويب مقدماتي طرحهاي جامع شهري و ناحيه اي موضوع تبصره (1) ماده (5) و ارسال گزارش و مصوبه طرحهاي مذكور براي رأي گيري و تصويب نهايي در شوراي‌عالي.

2- بررسي و اظهارنظر در مورد ساير طرحهاي جامع شهري و ناحيه اي ، و طرحهاي مجموعه‌هاي شهري و ارسال گزارش اين بررسي جهت تصويب نهايي در شوراي عالي

3- بررسي و تصويب « طرح هاي هادي شهري » و « طرح هاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي» در سطح استان.

طرح هاي ساماندهي سكونتگاههاي روستايي نيز كه در اجراي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تهيه مي شود به تصويب شوراي استان مي رسد. در جلسات بررسي اين طرح ها از رئيس دستگاه تهيه كننده طرح نيز دعوت بعمل خواهد آمد.

4- بررسي و تصويب مغايرتهاي اساسي طرح هاي تفصيلي و تغييرات بعدي آن با طرح هاي جامع مصوب و گزارش آن به شوراي عالي براي رأي گيري و تصويب نهايي

5- بررسي و تصويب با اتخاذ تصميم يا اعلام نظر مشورتي نسبت به اموري كه از طرف شوراي‌عالي يا دبيرخانه آن به عهده شوراي استان محول مي شود.

6- ايجاد هماهنگي لازم بين بخش هاي مؤثر در اجراي طرح هاي جامع شهرها و برنامه هاي مصوب توسعه و عمران ناحيه اي در طرح هاي جامع مذكور و همجنين ارائه پيشنهادات لازم به كميته برنامه ريزي استان براي تأمين و تخصيص اعتبارات در چهارچوب طرح هاي مصوب و رفع موانع اداري ، مالي و اجرايي آنها براساس گزارش و پيشنهاد دبيرخانه شوراي استان .

7- بررسي و تصويب پيشنهادات كميسيون ماده (13) استان درخصوص انجام اصلاحات و تغييرات ، در طرحهاي ناحيه اي و منطقه اي

تبصره 1ـ چنانچه تغييرات پيشنهادي با اهداف اصلي طرحهاي مذكور مغايرت اساسي داشته باشد، موارد با ذكر دلايل توجيهي جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارجاع خواهد شد.

تبصره 2ـ دستورالعمل موارد مغاير با اساس طرح هاي مذكور حداكثر ظرف سه ماه توسط دبيرخانه شوراي عالي تهيه و پس از تصويب شوراي عالي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.


ماده 15

جلسات شوراي استان براساس دعوت دبيرخانه شورا و با اعلام حداقل 15 روز قبل برگزار مي گردد. خلاصه گزارش طرح ها نيز حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه به اعضاي شوراي استان تحويل خواهد شد. تبصره ـ محتواي خلاصه گزارش و نحوه تنظيم مصوبات طرح طبق نمونه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه شوراي عالي با كسب نظر اعضاي شوراي عالي تهيه و ابلاغ مي شود.


ماده 16

جلسات شوراي استان با شركت حداقل 6 عضو اصلي موضوع بند (5) ماده (3) با حضور رئيس و دبير رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن نيز با 6 رأي موافق معتبر خواهد بود. صورتجلسات شوراي استان بايد به امضاي اعضاي اصلي برسد. تبصره ـ حسب نياز و بنا به تشخيص رئيس شوراي استان و با هماهنگي قبلي با دبيرخانه شوراي استان ، مي توان از نمايندگان ساير دستگاهها و يا كارشناسان آزاد براي مشاوره و اظهارنظر دعوت به عمل آورد. افرادي كه بدين ترتيب در جلسه شركت مي كنند در رأي گيري مشاركت نخواهند داشت.


ماده 17

مدت بررسي و اظهارنظر نسبت به هر طرح در شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تحويل مدارك توسط دستگاه تهيه كننده طرح مي باشد. تبصره ـ در صورتي كه شوراي استان انجام تغييرات و اصلاحاتي را پيشنهاد نمايد، مهلت انجام آن را نيز تعيين خواهد نمود. در اين صورت مهلت تعيين شده به مدت بررسي اضافه مي شود، ولي به هر حال بررسي طرح در استان جمعاً نبايد از 2 ماه تجاوز نمايد. تغييرات مذكور به دبيرخانه شوراي عالي گزارش خواهد شد. چنانچه به عللي بررسي طرح در استان بيش از مدت پيش بيني شده در اين ماده به طول انجامد، دلايل اين تأخير بايد به دبيرخانه شوراي عالي گزارش شود.


ماده 18

دبيرخانه شوراي استان ، قبل از ارايه طرح ها به شوراي استان ، نظر كميته فني شوراي مذكور را اخذ و به شوراي استان گزارش خواهد داد.


ماده 19

نحوه تشكيل و اداره جلسات و جمع بندي و ارايه نظرات كميته فني شوراي استان نيز مانند موارد مشابه در مورد كميته فني شوراي عالي مي باشد.


ماده 20

به منظور جلب مشاركت بيشتر مردم و نهادهاي محلي ، دبيرخانه شوراي استان موظف است در حين تهيه و پس از تكميل مطالعات طرح هاي جامع شهري و ناحيه اي حسب مورد ، نظرات مردم و شوراي شهر و شهرداري و يا فرمانداران و شوراهاي شهرستان مربوطه را اخذ و مورد بررسي كارشناسي قرار دهد. دستورالعمل نحوه انجام نظرخواهي هاي موضوع اين بند ظرف مدت 3 ماه از تصويب اين آئين نامه توسط دبيرخانه شوراي عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 21

دبيرخانه شوراي استان موظف است در مقاطع مختلف نتيجه مطالعات در دست انجام طرحهاي جامع شهري و ناحيه اي و مجموعه هاي شهري را هر سه ماه يك بار از طريق تهيه كنندگان طرح هاي مذكور در شوراي استان به آگاهي اعضا رسانده و هماهنگي لازم را در زمينه تبادل اطلاعات و برنامه ها و كسب نظر در روند تهيه طرح فراهم نمايد و پس از تصويب طرحهاي مذكور نيز با نظارت دقيق بر اجراي آنها ، برنامه پيشرفت اجرايي كار را در مقاطع 6 ماهه به شوراي استان گزارش و براي رفع مشكلات اجرايي چاره جويي نموده و يك نسخه از گزارش مذكور و تصميمات اتخاذ شده را به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد.

تبصره ـ براي شركت در جلسات شوراي استان كه به منظور استماع گزارش مربوط به پيشرفت مطالعات يا مشكلات اجراي طرحهاي جامع شهري تشكيل مي شود از نماينده شوراي شهر و شهردار مربوطه نيز دعوت به عمل خواهد آمد.


ماده 22

بررسي و اظهارنظر نسبت به كاربري ، تفكيك زمين و احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم (محدوده استحفاظي) شهرها به استثناي اراضي داخلي محدوده روستاها به منظور تطبيق با طرح جامع ناحيه اي مربوطه به كميسيون ماده 13 استان محول مي شود. دبيرخانه كميسيون موظف است پس از تكميل مدارك و اخذ استعلام‌هاي لازم ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح و اعلام نظر نمايد.


ماده 23

احداث هر نوع ساختمان و تأسيسات در اراضي موضوع آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها ، بدون رعايت طرح هاي ناحيه اي و ضوابط و مقررات مربوطه ممنوع است. در مواردي كه طرح ناحيه اي تهيه نشده باشد و يا در دست تهيه نباشد ، كميسيون ماده 13 تقاضاهايي را كه پس از انجام بررسي هاي كارشناسي از طريق دبيرخانه كميسيون مذكور (سازمان مسكن و شهرسازي استان) در كميسيون مطرح مي شود، با لحاظ ضوابط و مقررات عمومي مصوب شوراي عالي و آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها مورد بررسي و تصويب قرار خواهد داد.

كليه وظايف كميسيون ماده 13 در ارتباط با بررسي و تصويب شهركهاي مسكوني و تغييرات بعدي آن به شوراي استان محول مي گردد.

تبصره ـ اراضي داخل شهرك ها اعم از مسكوني يا صنعتي كه به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشند و همچنين مناطق و حريم هاي ويژه اي كه به موجب قوانين موضوعه تعيين شده‌اند ، تابع ضوابط و مقررات قانوني مربوطه خواهند بود.


ماده 24

كميسيون ماده 13 در مواردي كه طرح ناحيه اي قابل اجرا نبوده يا اجراي آن ايجاد اشكال نمايد و يا به هر دليل اصلاح طرحهاي مذكور را ضروري بداند ، تغييرات مورد نظر را جهت بررسي و تصويب شوراي استان به دبيرخانه شوراي استان پيشنهاد مي نمايد.


ماده 25

چنانچه در شوراي استان اختلاف نظر در مورد برخي پيشنهادات طرح وجود داشته باشد، نظرات مختلف اعضاء عيناً در متن صورتجلسه درج و جهت اتخاذ تصميم نهايي به شوراي‌عالي گزارش خواهد شد.

ماده 26

اصلاحات مورد نظر شوراي استان بايد قبلاً در گزارش ها و نقشه ها و ضوابط و مقررات طرح ها اعمال شده و صورتجلسات بررسي طرح ها در شوراي استان بدون قيد و شرط باشد. اعمال اصلاحات موضوع اين ماده بايد در مورد آن دسته از مصوبات شوراي استان كه در شوراي‌عالي مطرح خواهد شد، به طور كتبي توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان گواهي شده و همراه مدارك مواد 27 و 28 به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود.

تبصره ـ در مواردي كه اصلاحات پيشنهادي استان با نظر كارشناسي تهيه كنندگان طرح مغايرت داشته باشد، موضوع به صورت جداگانه همراه با مدارك مربوطه به دبيرخانه شوراي‌عالي ارايه خواهد شد.

ماده 27

در صورتجلسات شوراي استان كه پس از بررسي و اظهارنظر نسبت به طرحهاي جامع شهري و ناحيه اي و يا قسمت هايي از آنها تنظيم مي شود بايد :

1- كليه نقشه ها و جدول ها و اوراق و گزارش هايي كه استناد به آنها در مواقع اجرا لازم مي‌آيد، تصريح شده باشد.

2- كليه صفحات صورتجلسات و نقشه ها و اوراق و جدول هاي پيوست مصوبه به امضاي حداقل 6 نفر از اعضاي حاضر در جلسه شوراي استان رسيده باشد.

3- صورتجلسات و نقشه ها و جدول هاي فوق به مهر و امضاي دبيرخانه شورا رسيده و نتيجه بررسي طرح در دفترهاي ويژه ثبت شود.


ماده 28

بعد از بررسي و تصويب هر طرح جامع در شوراي استان و كامل شدن صورتجلسات لازم مبني بر تأييد طرح يا اظهارنظر درباره آنها، مراتب همراه با گزارش گردش كار و يك نسخه از صورتجلسات مربوطه و حداقل دو نسخه از اصل طرح و نقشه ها و مدارك مربوطه كه به امضاي دبير و مهر دبيرخانه شوراي استان رسيده باشد، نقشه ها و مداركي كه به موجب اين ماده بايد حسب مورد به امضاي دبير و مهر دبيرخانه شوراي استان برسد در مورد طرح هاي جامع شهري عبارتند از :

1- نقشه هاي وضع موجود

2- سه سند طرح جامع شهر شامل :

1-2- نقشه كاربريهاي مصوب

2-2- محدوده هاي طرح

3-2- ضوابط و مقررات اجرايي طرح

نقشه‌ها و مدارك طرح جامع ناحيه‌اي كه بايد به تأييد دبيرخانه شوراي‌استان برسد عبارتند از :

1- نقشه هاي وضع موجود

2- چهار سند طرح جامع شهرستان شامل :

1-2- نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي

2-2- ضوابط نحوه استفاده از اراضي

3-2- سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي

4-2- تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات


ماده 29

يك نسخه از صورتجلسات و نقشه ها و اوراق مصوب موضوع ماده فوق به عنوان سند بررسي طرح در استان در دبيرخانه شوراي استان نگهداري خواهد شد. از تاريخ تصويب اين آئين نامه ، اوراق و گزارش ها و نقشه هايي كه ترتيب فوق الذكر در مورد آنها اعمال نشده باشد، براي طي مراحل بعدي پذيرفته نخواهد شد.


ماده 30

آن دسته از مصوبات و تصميمات شوراي استان كه نياز به تصويب نهايي در شوراي‌عالي نداشته باشد، بلافاصله توسط دبير شورا به مراجع مربوط اعلام و رونوشت آن براي اعضاي شورا ارسال خواهد شد و مدارك طرح متعاقباً پس از حداكثر 2 ماه با امضاي رئيس شوراي استان به ادارات و سازمان هاي مسئول ابلاغ خواهد شد.


ماده 31

كميته فني شوراي عالي :

1- جلسات كميته فني شوراي عالي با حضور حداقل 6 نفر از اعضا و دبير آن رسميت مي‌يابد.

2- تعداد جلسات مورد نياز براي بررسي و اظهارنظر در مورد هر يك از طرح ها به تشخيص دبيرخانه شوراي عالي با هماهنگي كميته فني تعيين و گزارش گردش كار و نظر شوراي استان توسط دبيرخانه مذكور به كميته فني شوراي عالي ارائه خواهد شد تا طبق برنامه كار و زمان تعيين شده ، نتيجه بررسي را اعلام نمايد.

3- برنامه كار كميته فني شوراي عالي متناسب با تعداد طرح هاي آماده براي بررسي در كميته مذكور توسط دبيرخانه شوراي عالي در دوره هاي شش ماهه تهيه و به صورت تقويم زماني تشكيل جلسات به اعضاي كميته فني شوراي عالي اعلام خواهد شد. شركت اعضاء در جلساتي كه براساس اين برنامه تشكيل مي شود ضروري است. جلسات فوق العاده و خارج از اين برنامه با هماهنگي قبلي اعضاي كميته فني تشكيل خواهد شد. غيبت اعضاء بيش از 4 جلسه متوالي يا 8 جلسه متناوب در جلسات پيش بيني شده در هر برنامه شش ماهه ، به سازمان يا وزارتخانه مربوط گزارش خواهد شد.

در صورت تكرار غيبت غيرموجه ، از دستگاههاي مربوطه درخواست خواهد شد تا نماينده جديد معرفي نمايد.

4- دبيرخانه شوراي عالي موظف است مدارك لازم را براي بررسي موضوعاتي كه در كميته فني مطرح خواهند شد، حداقل يك هفته قبل در اختيار اعضاء قرار دهد.

5- اعضاي كميته فني شوراي عالي مي توانند در صورت نياز و با هماهنگي قبلي دبيرخانه شوراي عالي حداكثر 2 نفر را بدون داشتن حق رأي و به منظور مشورت همراه خود به جلسه بياورند. كارشناسان همراه تنها در صورت درخواست عضو مربوطه و با استفاده از وقت ايشان اجازه اظهارنظر خواهند داشت.

6- در هر يك از جلسات كميته فني ، نتيجه بررسي هاي آن جلسه براساس نظر اكثريت اعضاي حاضر در جلسه با ذكر نظرات موردي و دلايل مربوطه در متن صورتجلسه توسط دبير تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و عيناً به شوراي عالي ارايه خواهد گرديد.

فرم صورتجلسه موضوع اين بند توسط دبيرخانه و با هماهنگي اعضاي كميته فني شوراي عالي طراحي و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.


ماده 32

گروه هاي تخصصي موضوع بند 4 ماده 3 :

1- هر يك از گروه هاي تخصصي موارد خاص مرتبط با حدود فعاليت خود را در زمان تعيين شده مورد بررسي قرار داده و اعلام نظر خواهند نمود.

2- انجام امور دبيرخانه اي گروه هاي فوق الذكر به عهده دبيرخانه شوراي عالي خواهد بود. دبير گروه ها را دبير شوراي عالي تعيين مي كند.

3- جلسات گروه ها با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهند يافت. برنامه زماني تشكيل جلسات ، نحوه جمع بندي نظرات و زمان بندي انجام امور محول شده توسط دبيرخانه شوراي عالي تدوين و حسب مورد به گروه مربوطه ابلاغ خواهد گرديد.

4- دبيرخانه شوراي عالي پس از اعلام نظر گروه ها به دبيرخانه مذكور ، حسب مورد و ضرورت ، موضوع را در دستور كار شوراي عالي قرار خواهد داد.

5- شرح خدمات تفصيلي و روش هاي كار گروه هاي فوق الذكر، ظرف مدت 3 ماه از تشكيل هر يك از آنها، توسط دبيرخانه شوراي عالي و با هماهنگي و تأييد هر يك از گروه هاي تخصصي تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.


ماده 33

حق حضور در جلسات كميته فني و گروه هاي تخصصي با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه از محل اعتباري كه به همين منظور در قالب موافقتنامه هاي مالي طرحهاي توسعه شهري ، ناحيه اي و منطقه اي وزارت مسكن و شهرسازي يا به طور جداگانه و در بودجه دبيرخانه شوراي عالي پيش بيني و با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. قابل پرداخت خواهد بود.


ماده 34

جلسات شوراي عالي طبق برنامه ها و دستور كارهاي از پيش تعيين شده ، با دعوت دبيرخانه شوراي عالي در محل دفتر وزير مسكن و شهرسازي و حداقل هر دو هفته يك بار تشكيل خواهد شد.

تبصره ـ تقويم زماني تشكيل جلسات در اولين جلسه تشكيل شده در اول هر فصل از سال به اعضاي شوراي عالي داده خواهد شد و دعوتنامه هاي مربوطه كه حاوي دستور جلسات شوراي‌عالي است ، حداقل 10 روز قبل از تشكيل هر جلسه به همراه يك نسخه خلاصه گزارش طرح براي اعضاء ارسال خواهد شد.


ماده 35

در صورتي كه امكان حضور وزير مربوطه يا رؤساي سازمان هاي عضو در شوراي‌عالي ميسر نباشد ، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، يكي از معاونان ذيربط خود را جهت شركت در جلسات شوراي عالي به طور كتبي به دبيرخانه معرفي خواهند نمود. معاون مربوط موظف است شخصاً در جلسات شوراي عالي شركت نمايد. در مواردي كه بنا به ضرورت يكي از مسئولان يا كارشناسان ذيربط همراه ايشان در جلسه شوراي عالي شركت نمايد، اعلام نظر وزارتخانه مربوطه صرفاً از طريق معاون مربوط پذيرفته خواهد شد. در صورت عدم امكان شركت وزير يا معاون وي ، حضور مدير يا كارشناس ايشان در جلسه با هماهنگي قبلي دبيرخانه شوراي عالي صرفاً جهت اطلاع از مباحث جلسه امكان پذير خواهد بود.


ماده 36

جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با حداقل 6 رأي موافق معتبر خواهد بود.

ماده 37

در صورتي كه هر يك از معاونان وزير عضو بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي بيش از سه جلسه متوالي غيبت داشته باشند ، مراتب توسط رئيس شوراي عالي به وزير مربوطه اعلام و شركت فعال و منظم نماينده مذكور در جلسات از ايشان درخواست خواهد شد.


ماده 38

براي بررسي و تصويب نهايي طرحهاي كالبدي منطقه اي، طرح هاي ناحيه اي ، طرح هاي مجموعه هاي شهري و طرح هاي جامع پس از تصويب مقدماتي و تأييد طرح در شوراي استان ، گزارش گردش كار و شرح مصوبه شوراي مذكور و اظهارنظر كميته فني شوراي‌عالي به همراه چكيده مطالعات و تصميمات طرح كه مي بايد به تصويب برسد با ذكر نكاتي از پيشنهادات طرح كه هماهنگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن احتمالاً در شوراي استان به نتيجه نرسيده و تصميم گيري در مورد آن به شوراي عالي احاله شده است، به شوراي عالي گزارش شده و رأي گيري به عمل خواهد آمد و در صورت كسب 6 رأي موافق به تصويب نهايي خواهد رسيد.

تبصره 1 – طرح هاي موضوع تبصره (1 ) ماده (5 ) و مغايرتهاي اساسي طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها موضوع ماده (8) اين آئين نامه بدون طرح در كميته فني شوراي عالي صرفاً با ارايه گزارش گردش كار در استان ، مورد رأي گيري قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- نحوه ارايه گزارش طرحهاي موضوع اين ماده توسط دستگاه تهيه كننده طرح و سايرين به شوراي عالي و همچنين نمونه چكيده مطالعات ، توسط دبيرخانه شوراي عالي تهيه و پس از تصويب شوراي عالي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.


ماده 39

در مواردي كه شوراي عالي انجام تغييرات و اصلاحاتي را لازم بداند، موضوعات مورد نظر به صورت مشخص و روشن در صورتجلسه درج و مدت زمان لازم براي انجام اصلاحات مذكور تعيين مي شود. دبيرخانه شوراي عالي مسئول اعمال اصلاحات و تغييرات مورد نظر شوراي عالي مي باشد. در مواردي كه شوراي عالي طرح مجدد آن را در صورتجلسه اعلام نموده باشد، مورد دوباره در شوراي عالي مطرح خواهد شد.


ماده 40

چنانچه اكثريت آراي لازم براي تصويب نهايي طرح حاصل نشود ، طرح مذكور يا آن بخش از مطالعات طرح كه مورد تصويب قرار نگرفته است ، همراه با دلايل مخالفت كه توسط اعضاي مخالف در جلسه مربوطه اعلام و در صورتجلسه درج خواهد شد براي بررسي بيشتر و تجديدنظرهاي لازم و قرار گرفتن مجدد در دستور كار شوراي عالي به دبيرخانه شوراي عالي برگشت داده خواهد شد.


ماده 41

در مواردي كه موضوع مطرح شده در شوراي عالي به تصويب نرسد (‌به جز طرحهاي ماده فوق) و موضوعاً رد شود، طرح مجدد موضوع در‌شوراي عالي موكول به پيشنهاد كتبي و ارايه دلايل توجيهي لازم توسط يكي از دستگاههاي عضو و قبول شوراي عالي خواهد بود.


ماده 42

در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تصميمات شوراي عالي و مراتب تصويب طرح بلافاصله‌توسط دبير شوراي عالي به مراجع مربوط اعلام شده و رونوشت آن براي اعضاي شوراي عالي و همچنين جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري‌اسلامي ايران ارسال خواهد شد. متعاقباً مدارك طرح پس از حداكثر دو (2) ماه با امضاي رييس شوراي عالي حسب مورد به وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌مسئول ابلاغ خواهد شد. ابلاغ طرحهاي جامع شهري از طريق استاندار و رييس شوراي شهرسازي استان به شهرداريهاي مربوط (‌به استثناي شهرداري تهران) صورت خواهد‌گرفت. تصميمات و مصوبات شوراي عالي در مورد پيشنهادات مربوط به مغايرتهاي اساسي طرحهاي جامع با رعايت اين بند توسط دبير شوراي عالي ابلاغ‌خواهد شد.

در صورت لزوم، راهنماييهاي لازم براي اجراي مصوبات از طريق دبيرخانه شوراي عالي به عمل خواهد آمد و يا دستورالعملهاي لازم صادر خواهد‌گرديد. در صورتي كه شهرداريها و سازمانهاي ذي ربط ابهامي در كيفيت اجراي اين طرح‌ها و مصوبات داشته باشند، مراتب به استناد تبصره ماده (7)‌قانون تأسيس شوراي عالي به منظور تعيين تكليف و رفع ابهام در شوراي عالي مطرح خواهد شد. مصوبات شوراي عالي از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.


فصل ششم ـ نحوه تشكيل كميسيون طرحهاي تفصيلي و گردش كار بررسي و تصويب طرحها

ماده 43

جلسات كميسيونهاي طرح تفصيلي با حضور رييس، دبير و دو (2) نفر ديگر از اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با چهار (4) رأي موافق مناط اعتبار خواهد بود.


تبصره 1ـ در صورت عدم حضور استاندار، معاون عمراني استاندار رياست جلسه را به عهده خواهد داشت .

تبصره 2ـ جلسات كميسيون طرحهاي تفصيلي طبق نظر استاندار در استانداري و يا در سازمان مسكن و شهرسازي استان تشكيل مي‌شود.

ماده 44

طرحهاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها كه حوزه عمل آنها صرفاً در داخل محدوده طرح جامع مصوب شهر مي‌باشد، بايد طوري تهيه و‌تصويب شوند كه با اهداف اصلي و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقضي نداشته باشند و در صورتي كه مفاد طرحهاي مذكور با اهداف و‌رهنمودهاي عمده طرح جامع كه در مصوبات شوراي عالي تعيين شده است، تناقض داشته باشد پس از تصويب شوراي استان و تأييد شوراي عالي‌اعتبار خواهد داشت .

ماده 45

دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي و شوراي استان موظف است يك نسخه از مصوبات كميسيون مذكور را با ذكر مواردي كه براساس مصوبات‌شوراي عالي با اساس طرح جامع مغاير باشد، در اولين فرصت در شوراي استان مطرح نموده و صورتجلسه مربوط را حداكثر ظرف پانزده (15) روز از‌تاريخ تصويب به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد. دبيرخانه شوراي عالي موظف است ظرف پانزده (15) روز از تاريخ وصول صورتجلسات فوق الذكر نظر خود را در صورت عدم مغايرت اساسي‌مصوبات مذكور با طرح جامع شهر به دبيرخانه مذكور اعلام و در صورت تشخيص مغاير بودن مصوبات مذكور با اساس طرح جامع شهر، آن را خارج از‌نوبت نسبت به ساير طرحها در دستور كار شوراي عالي قرار دهد. بديهي است هرگونه اقدام اجرايي در خصوص مصوباتي كه مغايرت اساسي تشخيص‌داده مي‌شوند قبل از تصويب شوراي استان و تأييد نهايي شوراي عالي مجاز نخواهد بود.


‌ماده 46

دبيرخانه كميسيون طرحهاي تفصيلي موظف است قبل از بررسي طرحهاي تفصيلي و تغييرات آن در كميسيون، علاوه بر انجام بررسيهاي‌كارشناسي و تخصصي از طريق ” كميته كار” به عضويت نمايندگان دستگاههاي عضو كميسيون و دو (2) نفر از كارشناسان ذي صلاح به انتخاب‌كميسيون، نظر تهيه كنندگان طرح را نيز در مورد پيشنهاد تغييرات طرحهاي
مذكور به طوركتبي اخذ و به جلسه ارايه نمايد.

ماده 47
پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي بايد داراي توجيه كافي باشد و همراه با گزارش كارشناسي دبيرخانه كميسيون كه حاوي مشكلات موجود در‌اجراي طرح اصلي و راه حل جايگزين خواهد بود، توسط دبير كميسيون و پس از طرح در كميته كار جهت بررسي و تصويب به كميسيون ارايه شود.


‌ماده 48
در صورت تصويب تغييرات پيشنهادي، نقشه جديد تفصيلي عيناً با همان مشخصات ترسيمي نقشه اصلي توسط دبيرخانه كميسيون تهيه و‌جايگزين نقشه قبلي شده و يك نسخه از آن براي اجرا به شهرداري ارسال خواهد شد.


‌ماده 49

در بررسي تغييرات طرح تفصيلي بايد كليه ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي مورد توجه قرار گرفته باشد. براي اثبات كفايت بررسيها بايد‌موارد زير به جلسه توضيح داده شود:

1ـ احراز ضرورت تغيير در طرح ؛

2ـ پيشنهاد زمين مناسب براي جايگزين از حيث مساحت و محل وقوع در هماهنگي با طرح جامع، چنانچه تغيير مربوط به كاربريهاي عمومي باشد؛

3ـ رعايت حقوق مكتسب اشخاص ؛

4ـ نحوه تأمين خدمات و تأسيسات زير بنايي شهري و امكان اصلاح و جابجايي شبكه‌هاي موجود.


‌ماده  50

تغيير در نقشه‌هاي طرحهاي تفصيلي خارج از بررسيهاي كارشناسي از نظر رعايت مقررات قانوني و اصول فني به ويژه در مورد زمينهايي كه‌حق استفاده مجاز از آنها قبلا” تثبيت شده است يا براي آن براساس طرح تفصيلي پروانه ساختماني صادر گرديده، يا بر اساس كاربري مصوب در آن‌احداث بنا شده باشد، به هيچ وجه مجاز نيست .


‌ماده 51

تصميمات كميسيون ماده (5) به جز مواردي كه به موجب ماده (45) مغاير با اساس طرح جامع شهر تشخيص داده شود، بلافاصله توسط دبير‌كميسيون به مراجع مربوط اعلام شده و رونوشت آن براي اعضا ارسال خواهد شد و مصوبات و نقشه‌ها و مدارك مربوط متعاقباً حداكثر ظرف يك ماه با‌امضاي رييس كميسيون به سازمانها و ارگانهاي مجري طرح
ابلاغ خواهد شد.


تبصره  : كليه صفحات صورتجلسات و نقشه‌ها و اوراق و جدولهاي پيوست مصوبات كميسيون بايد به امضاي حداقل چهار (4) نفر از اعضاي حاضر در‌جلسه كميسيون طرح تفصيلي رسيده باشد.

‌ماده 52
دستورالعمل نحوه ارايه طرحهاي توسعه و عمران موضوع اين آيين نامه در مراجع بررسي و تصويب طرحهاي مذكور و همچنين كليه فرمهاي‌كنترلي لازم در اجراي اين آيين نامه توسط دبيرخانه شوراي عالي تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.


ماده 53 

هيأت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي انجام هر گونه اصلاحيه در اين آيين نامه و همچنين بررسي و تصويب ساير‌ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به تهيه، بررسي، تصويب، اجرا و نظارت بر اجراي كليه طرحهاي توسعه و عمران موضوع اين آيين نامه را كه بايد به‌تصويب هيأت وزيران برسد، به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واگذار مي‌نمايد. در اجراي اين ماده هرگونه پيشنهاد به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي ارائه خواهد‌شد.


‌ماده  54

آيين نامه نحوه تهيه طرحهاي توسعه و عمران موضوع اين آيين نامه و چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي آنها حداكثر ظرف شش (6) ماه به‌طور مشترك توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.

‌ماده  55
كليه روشها و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با مفاد اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه ملغي است.

حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور