بازدید کننده گرامی،به سایت شهرداری اسفدن خوش آمدید

18 آذر 1401 23:40

Untitled-1-1

معرفي شهرداران اسفدن

رديفنام ونام خانوادگيمدرك تحصيليدوره تصدي
1عليرضا جهانديدهفوق ديپلم عمران83/08/28 لغايت 86/04/10
2عبدالصمد سعيدي خواهفوق ليسانس جغرافيا و برنامه ريزي شهري86/07/03 لغايت 87/12/28
3علي ياريفوق ديپلم كشاورزي87/12/28 لغايت 92/08/25
4حامد خزاعيليسانس معماري92/08/25 لغايت 95/08/01
5حسين اسماعيليليسانس حسابداري95/11/13 لغايت 96/06/04
6قربانعلي اسداللهيليسانس عمران96/09/04 لغايت 1400/05/13
7حسين زينليليسانس مديريت بازرگاني1400/07/21 تا كنون