تبصره16: ارتفاعات مندرج در جدول 29 مشروط به دارا بودن شرايط تعيين شده در جدول 28 و رعايت ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مندرج در اين دفترچه و در حد تراکم مجاز ساختماني مطابق جدول 31 و تا کد ارتفاعي مصوب طرح تفصيلي مجاز است.

جدول 29- ضوابط ارتفاعي عام ساختمان‌ها در شهر اسفدن بر اساس عرض معبر مجاور

عرض گذر مجاور ساختمان

حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از سطح معبر تا بلندترين نقطه ساختمان

کم‌تر از 8متر

40/7متر (دو طبقه روي کرسي‌چيني)

8 تا کم‌تر از 10 متر

60/10 متر (سه طبقه روي کرسي‌چيني)

10 متر تا زير 12 متر

80/13 متر (چهار طبقه روي کرسي‌چيني)

 

تبصره17: ملاک عمل براي عرض گذر، خط بدنه مصوب و با رعايت عرض غالب گذر است.

تبصره 18: عرض دور برگردان‌ها و عقب‌نشيني‌هاي موردي يا گشايش‌هاي مقطعي در گذرها ملاک عمل تعيين ارتفاع مجاز ساختمان نيست.

 تبصره 19: در تعيين ارتفاع قطعات مالکيت مجاور با بيش از يک گذر، در صورت داشتن دسترسي، ملاک تعيين ارتفاع، گذر با عرض بیش‌تر است.

تبصره 20: ارتفاع دست‌انداز بام (جان پناه) حداکثر به ميزان 120 سانتي‌متر نسبت به اعداد مندرج در جداول بند 480 قابل اعمال‌اند.

صورتجلسه مورخ 16/2/87

شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 16/2/87، پیرو مصوبه 25/10/68 شورای عالی، به منظور کاهش آلودگی هوای شهرها، کمک به پاکیزه نگه داشتن محیط زیست و کاهش مصرف سوخت مقرر نمود از این پس در طرح های تفصیلی شهرها، شهرهای جدید، شهرک­های مسکونی و طرح­های آماده سازی الحاقی به شهرها، مسیر مخصوص عبور دوچرخه با استانداردهای لازم طراحی و پیش بینی شود

 

ضوابط و مقررات مربوط به مساحت خالص عرصه

تبصره 21: ارتفاعات مندرج در جدول 64 مشروط به دارا بودن شرايط مندرج در جدول 60 و رعايت ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مندرج در همين دفترچه و در حد تراکم مجاز مطابق با جدول 61 و تا کد ارتفاعي مصوب طرح تفصيلي مجاز است.

 

جدول 30- ضوابط و مقررات عام-ارتفاعي براساس مساحت خالص عرصه

مساحت خالص عرصه

حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان مسکوني از سطح معبر تا بلندترين نقطه ساختمان

تا 100 مترمربع

40/7 متر (2 طبقه روي کرسي)

101 تا 150 مترمربع

6/10 متر (2 طبقه روي کرسي چيني)

151 تا 200 مترمربع

8/13 متر (3 طبقه روي کرسي چيني)

201 تا 250 مترمربع

17 متر (4 طبقه روي کرسي‌چيني)

تبصره 22: ضوابط مربوط به پلاک‌هاي با مساحت کم‌تر از 150 مترمربع مندرج در جدول 61 فوق‌الذکر صرفاً مشمول پلاک‌هاي مسکوني موجود و فاقد آراي ماده 100 و يا باقيمانده ايجاد شده بر اثر اجراي طرح‌هاي عمراني مصوب است.

تبصره 23 : ضوابط جدول فوق‌الذکر صرفاً مشمول قطعات مالکيت با کاربري مسکوني است.

تبصره 24: مساحت ملاک عمل، مساحت عرصه خالص پلاک پس از رعايت و کسر عقب‌نشيني‌ها و تعريض گذر مي‌باشد.

تبصره 25: ارتفاع قطعات مالکيت با قولنامه عادي و فاقد اسناد مالکيت شش‌دانگ و مشاع با مساحت کم‌تر از حدنصاب تفکيک (کم‌تر از 200 مترمربع) حداکثر برابر با 4/7 متر (دو طبقه از سطح معبر بدون پيلوت) است.

 

- ضوابط و مقررات ارتفاع، تراکم ساختماني و سطح اشغال مجاز

تبصره 27: براساس جدول 31 تراکم ساختماني پايه برابر با 60 درصد و حداکثر تراکم ساختماني برابر با 270% مي‌باشد. (به غير از مسکوني ويژه بلندمرتبه)

تبصره 28: در صورت تامين پارکينگ در حد مقرر در فضاي پيلوت يا طبقه همکف و در صورتي که مساحت زيربناي باقي‌مانده در طبقات مذکور حداقل 60 مترمربع باشد سطح مذکور به صورت واحد مسکوني مستقل مجاز خواهد بود. در اين صورت پيلوت يا طبقه همکف در حد زيربناي واحد مسکوني به طور کامل جزء تراکم ساختماني در نظر گرفته شده و محاسبه مي‌شود. در اين صورت تأمين سرانه فضاي باز به ازاي هر واحد مسکوني براي اين واحد نيز الزامي است.جدول 31- ضوابط و مقررات ارتفاع، تراکم ساختماني و سطح اشغال مجاز

تعداد طبقه

حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از سطح معبر تا بلندترين نقطه ساختمان (متر)(1)

حداکثر سطح اشغال مجاز (درصد)(2)

حداکثر تراکم ساختماني مجاز (درصد)(2)

1 طبقه روي زمين (با کرسي)

4

80

80

2 طبقه روي کرسي‌چيني

4/7

60

90

2 طبقه روي کرسي‌چيني

4/7

60

120

2 طبقه روي کرسي‌چيني

4/7

60

150

3 طبقه روي کرسي‌چيني

6/10

60

180

4 طبقه روي کرسي‌چيني

8/13

55

220

(1) ارتفاع دست‌انداز بام جزء ارتفاع مجاز ساختمان محسوب نشده است..

(2) نسبت به مساحت خالص عرصه

در صورت مجاز بودن احداث پيلوت، ارتفاع مجاز پيلوت به ميزان حداکثر3 متر مي‌تواند به ارقام مندرج در جدول بالا اضافه شود.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز169
بازدید دیروز251
بازدید هفته871
بازدید ماه2687
کل بازدید166259