موضوع اشراف مرتبط با ساختمان‌های با ارتفاع بیش از دو طبقه قابل طرح است.

با توجه به اقلیم منطقه و نحوه‌ی ساخت و ساز موجود در شهر، توده‌‌ی ساخت (سطح اشغال) برای ساخت بنا به صورت معمول تنها و تنها ضلع شمالی پلاک است در خصوص احداث به صورت دو طرفه (L شکل) شمال و غرب و سه طرف ساخت (U شکل) شمال- شرق و غرب و حیاط مرکزی در تمامی اضلاع با رعایت ضوابط اشراف و طرح در کمیته فنی شهرداری اسفدن برای حیاط مرکزی بلامانع است.

تبصره1: احداث حیاط خلوت به میزان 4 الی 5 متر در ضلع شمالی بنا در شهر اسفدن بلامانع است.

تبصره2: برسازی در گذرهایی که حداقل 50 درصد آن­ها در وضعیت موجود، وجود دارند بلامانع است.(احداث توده ساخت در ضلع جنوب در بلوک­های جنوبی- محله زعفرانیه).

تبصره3: در مناطقی از شهر از جمله شمال غربی و غرب و ... با توجه به وضع موجود استقرار بنا در بلوک­های مسکونی (1-استقرار توده در مجاور معبر در پلاک­های شمالی جنوبی و 2-توده در وسط پلاک یا در شرق و غرب پلاک) صدور پروانه ساختمانی برای قطعات مذکور با در نظر داشتن حقوق مکتسبه مجاورین میسر می­باشد.

الف ـ نورگیری

  • نورگيري بناهاي مختلف از پارک‌هاي موجود و ميادين عمومي، در صورت عدم احداث هرگونه بالکن و عدم ايجاد درب ورودي پياده و سواره به آن، منوط به تائيد شهرداري بلامانع است. (با رعايت حقوق مالکانه)
  • در هيچ يک از سطوح خارجي بنا نمي‌توان هيچ نوع بازشو و گشودگي و پنجره مشرف به مالکيت مجاور ايجاد و احداث نمود. در صورت نياز به نورگيري باید با ايجاد حياط خلوت از حد مالکيت مجاور به ميزان حداقل 2 متر در طبقات عقب‌نشيني نمود. در اين حالت پوشاندن حدفاصل نورگير و پلاک مجاور با مصالح بنايي از کد صفرصفر قطعه مالکيت تا حدنهايي ارتفاع پلاک (جان‌پناه بام ساختمان) الزامي است.
  • در صورت استفاده مشترک فضاهاي اصلي واحد يا واحدهاي مسکوني مستقل از يک فضاي نورگيري (حياط خلوت، پاسيو و ...) واقع شده در بين يک واحد يا واحدهاي طبقات، پنجره‌ها نباید روبروي يکديگر واقع شوند و فاصله پنجره‌هاي مقابل يکديگر نبايد کم‌تر از 4 متر باشد و تا ارتفاع 75/1 با مصالح بنايي و از ارتفاع 75/1 از کف، مي‌توان پنجره به صورت بازشو و با استفاده از شيشه مات و مصالح غيرشفاف درون آن‌ها و غيرقابل رويت تعبيه کرد.
  • در تراس‌ها، بالکن‌ها و هرگونه پيش‌آمدگي مشرف به گذرها در ساختمان‌های سه طبقه و بیش‌ترو ساير عرصه‌هاي عمومي، رفع مشرفيت تا 75/1 متر الزامي است. در اين حالت الزاماً باید جان پناه بالکن تراس يا پيش‌آمدگي تا ارتفاع 40/1 با استفاده از مصالح بنايي از کف تمام شده پوشيده و رفع مشرفيت گردد و از ارتفاع 40/1 تا 75/1 متر به صورت قاب شيشه‌اي داراي چارچوب مستحکم و ايمن به صورت ثابت و متصل به مصالح بنايي با شيشه مات و با رعايت نکات فني و ايمني پوشيده و رفع مشرفيت گردد و به تاييد شهرداري برسد.
  • در معابر شرقي ـ غربي با عرض 24 متر و بیش‌تر و معابر شمالي ـ جنوبي با عرض 20 متر و بیش‌تر نصب پنجره باز شو از ارتفاع 10/1 متر به بالا (مشروط به رعايت کليه ضوابط ايمني) و همچنين بالکن يا تراس يا جان پناه در ارتفاع معمول بلامانع است.
  • در گذرهاي شمالي ـ جنوبي اصلي مشرفيت تراس‌هاي واقع در گذر نسبت به پلاک‌هاي شمالي بايد رعايت شود.
  • در تفکيک يک قطعه مالکيت به چند قطعه با رعايت حدنصاب باید مسئله مشرفيت ديد و رعايت کليه ضوابط شهرسازي و معماري در نظر گرفته شود. تفکيک و ايجاد قطعات مالکيتي که بناي آن‌ها داراي مشرفيت ديد به فضاي آزاد قطعه مالکيت مجاور باشد ممنوع است.

 

 

ب ـ حريم سايه­اندازي

حريم سايه‌اندازي فضايي است فرضي بين سطح زمين و سطحي مفروض از حد مجاز ساخت قطعه مالکيت شمالي در سطح همکف که با زاويه 45 درجه به سمت جنوب قرار مي‌گيرد. بدين معني که ارتفاع بناي واقع در جنوب يک قطعه مالکيت نباید از 40% طول قطعه مالكيت شمالي تجاوز كند.

تصویر22- حريم سايه­اندازي بنا

 

تبصره1: در صورتي که پلاک شمالي به صورت يک قطعه مالکيت با ابعاد مختلف و اشکال هندسي نامنظم باشد 40% طول قطعه مالکيت شمالي براساس مساحت پلاک محاسبه مي‌گردد.

تصویر 23- نحوه محاسبه طول پلاک شمالي در قطعات مالکيت با ابعاد مختلف و شکل­هاي نامنظم

 

تبصره 2: ارتفاع پايه مجاز جهت احداث بنا براي قطعات مالکيت با کاربري مسکوني مشروط به رعايت سطح اشغال مجاز، ارتفاع مجاز ساختمان و رعايت کد ارتفاعي مصوب طرح تفصيلي شهر اسفدن به ميزان دو طبقه (8/6 متر با احتساب هر طبقه از کف تا کف 2/3 متر به همراه 40 سانتی‌متر کرسی‌چینی) بدون الزام رعايت 40% طول پلاک شمالي و با رعايت مفاد تبصره‌هاي ذيل بلامانع است.

پ ـ ارتفاع ساختمان

عدد‌هاي ارتفاعي تعيين شده در طرح تفصيلي شهر اسفدن حداکثر ارتفاع در نظر گرفته شده براي احداث بنا در قطعات مالکيت است. بديهي است امکان برخورداري از ارتفاعات تعيين شده در نقشه‌هاي مذکور مشروط به رعايت و دارا بودن ضوابط و مقررات مندرج در اين قسمت و رعايت کليه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مصوب مندرج در همين دفترچه است. به عبارت ديگر مبنا و ملاک تعيين ارتفاع مجاز براي احداث بنا در هر قطعه مالکيت رعايت کد ارتفاعي مصوب طرح تفصيلي و کليه ضوابط و مقررات ارتفاعي و احداث بنا مندرج در همين دفترچه به صورت توأمان است.

- ارتفاع مجاز ساختمان، حداکثر ارتفاع مجاز بنا در هر قطعه مالکيت است که براساس کد ارتفاعي طرح تفصيلي و با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارتفاعي و احداث بنا و ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مندرج در همين دفترچه تعيين مي‌گردد.

تبصره 1: ارتفاع کف تا کف طبقات مسکوني برابر 20/3 متر تعيين مي‌شود. (ارتفاع کف تا زير سقف برابر با 80/2 متر)

تبصره2: متوسط ضخامت سقف طبقات برابر با 40 سانتي‌متر است.

تبصره 3: ارتفاع جان پناه تراس‌ها، بالکن‌ها و هرگونه پيش‌آمدگي در طبقات ساختمان‌ها از کف تمام شده حداقل 10/1 و حداکثر20/1 متر است.

تبصره 4: مبناي تعيين ارتفاع مجاز هر ساختمان فاصله سطح معبر(کد صفرصفر) تا روي سقف بام ساختمان است.

تبصره 5: اخذ هرگونه رضايت­نامه في‌مابين مالکين همجوار در خصوص درخواست افزايش ارتفاع مجاز ساختمان، افزايش سطح اشغال مجاز و هر درخواستي که مغاير ضوابط مندرج در اين دفترچه باشد ملاک عمل نبوده و مجاز نيست و اقدام براساس آن براي مرجع صدور پروانه ساختمان الزام‌آور نبوده و ممنوع است. در هر صورت ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مصوب مندرج در همين دفترچه ملاک عمل است.

تبصره 6: ارتفاع قطعات مالکيت واقع در حريم مصوب بناها و محوطه‌هاي واجد ارزش تاريخي و معماري مطابق طرح تفصيلي و تابع ضوابط خاص (ضرورت استعلام از سازمان ميراث فرهنگي و ... استان خراسان جنوبی) است.

تبصره 7: ارتفاع قطعات مالکيت واقع در حرائم مصوب امنيتي مراکز خاص تابع ضوابط مصوب مربوطه است.

تبصره8: حداکثر ارتفاع کرسي در ساختمان‌هاي مسکوني برابر با 40 سانتي‌متر است. ارتفاع کرسي جز ارتفاع مجاز ساختمان محسوب مي‌شود. در خصوص کاربري‌هاي تجاري-خدماتي و مختلط در بر خيابان‌هاي با حداقل عرض 24 متر، ارتفاع طبقه‌ي اول از 320 سانتي‌متر (غيرمفيد) و 280 سانتي‌متر مفيد مي‌تواند به 480 سانتي‌متر (مفيد) افزايش يابد. اين اختلاف 200 سانتي‌متري فقط و فقط مرتبط با کاربري‌هاي يادشده و در مجاورت خيابان‌هاي با عرض بيش از 24 متر است.

تبصره 9: احداث واحدهاي تجاري در زيرزمين ممنوع است.

تبصره 10: احداث واحد مسکوني در زيرزمين ممنوع است.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز161
بازدید دیروز251
بازدید هفته863
بازدید ماه2679
کل بازدید166251