الف ـ واژگان کلیدی

نما: منظور از نما، نمای شهری و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند 1 مصوبه 28/8/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران" کلیه سطوح نمایان ساختمان‌های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها که از داخل معابر قابل مشاهده است، اعم از نمای اصلی یا جانبی" است.

نماي اصلي : کليه سطوح نمايان که متصل و مشرف به گذرها، فضای باز مالکیت و معابر عمومي بوده و از عرصه‌ها و فضاهاي عمومي و معابر و ميادين قابل رويت و مشاهده است.

نماي جانبي کليه سطوح نمايان ساختمان که مشرف به پلاک‌هاي مجاور است و از عرصه‌ها و فضاهای عمومی و معابر، ميادين قابل مشاهده است.

 

ب ـ الزامات عمومی

-رعايت کليه مفاد مصوبه 25/9/87 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري الزامي است.

-رعايت اصول معماري منطبق بر بوم، اقليم، فرهنگ و هويت شهر اسفدن به عنوان اساس و پايه طراحي و اجراي نماي ساختمان‌ها الزامي است. طراحي و اجراي نماي ساختمان‌ها بايد با منظر شهري و مؤلفه‌هاي آن از جمله خيابان، محله، عناصر طبيعي و محيط، هنجارهاي اجتماعي متناسب و هماهنگ باشد.

- نماسازي سطوح مشرف به فضاهاي آزاد قطعات مالکيت شمالي و مجاورين الزامي است و انجام آن بر عهده مالک بناي اشراف‌دار است.

- نماسازي تمام ساختمان‌ها با هر نوع کاربري براساس ضوابط مندرج در همين دفترچه الزامي است و صدور گواهي پايان کار توسط شهرداري مشروط به اتمام نماکاري بنا در کليه قسمت‌هاي قابل رويت از گذرهاي عمومي و قسمت‌هاي قابل رويت از فضاي آزاد مالکيت همجوار و رعايت موارد ايمني و ساير ضوابط و مقررات مندرج در همين دفترچه است.

تبصره: هرگونه دخل و تصرف و تغييرات در نماي ساختمان‌هاي موجود واقع در بر شبکه معابر اصلي بايد با اخذ مجوز از شهرداري صورت پذيرد.

- دخل و تصرف در نماها پس از اخذ پايان ساخت منوط به اخذ مجوز از شهرداري است.

- مصالح نما بايد به سازه ساختمان داراي اتصال کافي و مناسب باشد تا خطر جدا شدن و فرو ريختن نما به وجود نيايد.

- به منظور کمک به مطلوبيت سيماي بدنه‌هاي گذرهاي اصلي به ترتيب اولويت خط آسمان (آخرين حد بنا)، حد بالا و پايين پنجره‌هاي هريک از طبقات، حد بالاي درب‌هاي ورودي و حد بالاي ديوار حياط‌هاي مشرف به ميادين و گذرها باید هم تراز باشد. تدابير لازم در اين خصوص باید توسط شهرداري و در زمان تهيه و تاييد طرح‌هاي معماري و طرح نماي بناهاي مورد نظر اتخاذ گردد.

- درگاهي و لبه کف پنجره، نيم ستون چسبيده به ديوار، قرنيزها، لوله‌هاي آب باران، پله يا شيب‌راه ورودي و ديگر عناصر ساختماني که در ارتفاع کم‌تر از 4 متر از کف معبر مجاور باشند نبايد بيش از 10 سانتي‌متر در معبر عمومي پيش‌آمدگي داشته باشند.

- طراحي و اجراي آبچکان، قرنيز بام و کف‌پنجره‌ها به منظور جلوگيري از لغزش آب باران بر روي سطح نما ضروري است.

 

پ ـ رنگ و مصالح نما

-رنگ زمینه و غالب شهر اسفدن برای استفاده در بدنه و نمای ساختمان­ها، رنگ‌های روشن "سفید، کرم، بژ و آجری" است.

تبصره1: استفاده از رنگ‌های روشن شامل قهوه‌ای روشن، اخرایی و گل­بهی و مانند آن با مصالح متناسب و همخوان با معماری منطقه و مطابق موارد مندرج در این ضوابط به عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمان­ها، مجاز است.

تبصره 2: استفاده از سنگ‌های طبیعی و مصنوعی و با رعایت ضوابط و نکات ایمنی متناسب با نمای اصلی صرفاً در ترکیب با آجر و با رنگ‌های مندرج در این ضوابط حداکثر به میزان 20 درصد سطح کل نمای ساختمان مجاز است.

تبصره 3: استفاده از نماهای سیمان بری(موسوم به نماهای رومی) و موارد مشابه آن ممنوع است.

تبصره 4: استفاده از نماهای پرده ای شامل کامپوزیت، آلومینیوم، شیشه و موارد مشابه در ساختمان‌های عمومی و دولتی ممنوع است.

تبصره 5: جنس مصالح نما در کلیه سطوح نمای ساختمان‌ها باید قابل پاکسازی بوده و موجب آلودگی‌های زیست محیطی و بصری نشود.

تبصره 6: استفاده از مصالح غیرریزنده و مقاوم در ضربه، حرارت و صوت مطابق استانداردهای ایران در کلیه ساختمان‌ها الزامی است.

- در صورت استفاده از سنگ (طبیعی یا مصنوعی) اجرای اسکوپ به منظور جلوگیری از خطر سقوط مصالح و رعایت ضوابط و نکات ایمنی ضروری است. مسئولیت صحت اجرای اسکوپ بر عهده­ی ناظر معماری ساختمان است.

- ميزان سطح شيشه پنجره‌ها و بازشوهاي ساختمان (سطوح نورگيري، تهويه و ...) در نماي اصلي حداکثر برابر با 25 درصد سطح کل نماي اصلي ساختمان با رعايت نکات ايمني و مشروط به رعايت مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان ايران مجاز است.

تبصره 8: در صورت استفاده از شیشه یا مصالح مشابه و استاندارد در نمای ساختمان، لازم است با اتخاذ تمهیدات مناسب(به منظور جلوگری از ریزش احتمالی)، امنیت ساکنان و عابران حفظ گردد.

تبصره 9: استفاده از نماهای شیشه‌ای پیوسته در ساختمان‌های مسکونی مشرف به معابر ممنوع است.

تبصره 10: در صورت استفاده از نمای شیشه‌ای پیوسته در ساختمان‌های غیر مسکونی، عقب‌سازی مناسب جداره در طبقات از حد پیاده رو به منظور کاهش خطرات ناشی از ریزش مصالح الزامی است. ضمن آنکه سطح شیشه‌ای نما نباید از ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان تجاوز نماید.

تبصره11: استفاده از نمای شیشه‌ای رفلکس در نمای اصلی و جانبی کلیه ساختمان‌ها با هر نوع کاربری ممنوع است.

- نوع مصالح نماهاي مشرف به کليه قطعات مالکيت شمالي و مجاورين شرقي و غربي باید هماهنگ و متناسب با نماي اصلي بناهاي مذکور (مجاورين) اجرا گردد. در هر صورت نماي مذکور و نماهاي جانبي ساختمان­هايي که از معابر و فضاهاي عمومي و ... قابل رؤيت هستند الزاماً بايد به انجام نماسازي همگن با نماي اصلي ساختمان اقدام نمايد.

- در مورد ساختمان‌هاي نيمه تمامي كه عمليات ساختماني در آن­ها متوقف بوده و منافي پاكي و زيبايي شهر و برخلاف موازين شهرسازي هستند، اجراي ماده‌ 110 قانون شهرداري همراه با ايجاد الزام براي مالكين زمين‌ها، بناها و ساختمان‌هاي موصوف به كشيدن ديوار مجاور و مشرف به معابر عمومي يا مرمت ساختمان، الزامي است. ضروري است ظرف مدت يک ماه، از طرف شهرداري به مالكين، متصديان و يا متوليان موارد فوق‌‌الذكر، اخطار کتبي در ارتباط با زيباسازي منظر نازيباي محل مورد نظر داده شود و مالک اقدام به ديواركشي مجاور معبر و يا مرمت بناي مخروبه و يا اجراي طرح نماسازي موقت با استفاده از مصالح سبك و مقاوم در مقابل عوامل جوي و قابل نصب بر روي بدنه يا اسكلت ساختمان نمايد، در صورت مسامحه يا امتناع از اين امر، طرح نماسازي موقت توسط شهرداري اسفدن تهيه و اجرا گرديده و هزينه‌ آن طبق ماده 110 قانون شهرداري‌ها وصول خواهد شد.

 

ت ـ بازشوها

- تجاوز مسير دسترسي سواره و پياده ( بالابر معلول، پله و شيب‌راهه) و هم‌چنين بازشوي درها به خارج از حد مالکيت قطعه ممنوع است

- جانمايي پنجره‌ها و بازشوها در نماي ساختمان بايد در تناسب با نماي ساختمان‌هاي مجاور خود باشد و در اين خصوص به ارتفاع طبقات و کف پنجره (‌O.K.B) توجه شود.

تبصره 12: به منظور جلوگيري از سقوط انسان، احداث دست‌انداز جان‌پناه پنجره يا کف‌پنجره در نماي ساختمان به ميزان حداقل 10/1 متر از کف هر طبقه الزامي است.

- نورگيري مستقيم در نماي اصلي براي دستشويي و حمام (سرويس‌هاي بهداشتي) ممنوع است و لازم است اين سطوح با تمهيدات فني مناسب پوشيده شود.

- در نماي کليه قطعات مالکيت باید محل مناسب براي نصب و استقرار حفاظ‌هاي کرکره‌اي نرده‌اي و همچنين سايبان‌ها و چارچوب درب‌هاي ريلي و موارد مشابه در داخل قطعه مالکيت به نحوي پيش‌بيني شود که از حد مالکيت تجاوز ننمايد و در حريم معبر مجاور دخل و تصرفي ننمايد.

ث ـ بام

- احداث سطح شیبدار در شهر اسفدن با اقلیم منطقه به هیچ وجه همخوانی ندارد بنابراین احداث آن در کلیه­ی ساختمان­های شهر اسفدن مجاز نیست.

 

ج ـ بالكن و ساير پيش‌آمدگي‌ها

- احداث پيش آمدگي بسته يا باز در خيابان‌ها صرفاً تا حد مالکيت بدون تجاوز به حريم شبکه معابر مجاور و به شرط رعايت حريم سيم‌هاي برق بلامانع است مشروط به آن که عرض خيابان حداقل 12 متر باشد.

- به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي و تبادل حرارتي بين داخل و خارج ساختمان و هم‌چنين جلوگيري از شدت تابش نور آفتاب، احداث كف پنجره به ميزان حداقل 30 سانتي‌متر توصيه مي‌گردد.

 

ج ـ تاسيسات

- تعبيه لوله و کانال‌هاي تاسيساتي نمايان در پوسته‌هاي خارجي بنا (نماي اصلي و جانبي) ممنوع است.

-تاسيسات ساختمان (چيلر، کولر و کانال کولر، اسپيليت و ...) الزاماً باید با رعايت حداقل فاصله 2 متري از بر گذر يا فضاي آزاد قطعه مالکيت مجاور در محدوده مالکيت و در محل مناسب و غيرقابل رويت و مشاهده از معابر و فضاهاي عمومي و مالکيت‌هاي همجوار، جانمايي و نصب گردد.

تبصره 13: در صورت نصب تاسیسات اشاره شده در بالکن و سایر فضاهای فرورفته در بدنه­ی ساختمان، لازم است از دیواره‌های نیمه شفاف و یا مشبک برای پوشاندن آن­ها استفاده شود.

- ارتفاع بيرون زدگي اتاق آسانسور از کف بام قطعات مالکيت باید مطابق مقررات ملي ساختمان در نظر گرفته شود و از معابر اصلي ديد نداشته باشد.

- جانمايي محل استقرار تاسيسات و پست‌هاي برق، گاز و مخابرات و دکل‌هاي مخابراتي در معابر و فضاهاي عمومي و شهري با اخذ مجوز از شهرداري مجاز است.

تبصره 14: محل استقرار جعبه‌های مخابرات در قسمت ورودی قطعه‌های مالکیت باید پیش بینی شود.

 

چ ـ حصارها و ديوارها

از آن جا كه نماي هر ساختمان به عنوان يكي از عناصر فضاي شهري محسوب مي‌گردد كه جنبه‌ عمومي دارد. ناگزير براي هماهنگي در فضاهاي عمومي شهري مجاور معبر، ديوارها و حصارهاي حياط ساختمان‌ها بايد در طول معبر از هماهنگي و تجانس در ارتفاع، نوع مصالح و رنگ نما برخوردار باشند.

در مورد حصارهاي نرده‌اي، اين حصارها بايد سوگذران بوده و به صورت نرده روي سكوهايي به ارتفاع حداكثر 1 متر احداث شود.

 

ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره­­ها،

مناسب سازی معابر پیاده­راهی و پیاده روها، سامان­دهی منظر شهری)

مصوب مورخ 25/9/1387

-کلیات

در راستای وظایف محوله بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل مصوبه مورخ 28/8/1369 شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران، تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/87 ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را به شرح زیر تصویب نمود.

 

  • دامنه کاربرد

این مصوبه ار تاریخ ابلاغ برای کلیه معماران، طراحان شهری، دستگاه های تهیه و تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری و شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و سازمان­های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط لازم الاجرا خواهد بود.

  • حوزه شمول

توسعه­های شهری آتی، شهرهای جدید و شهرک­های مسکونی جدیدالاحداث از زمان ابلاغ، مشمول این مصوبه خواهند بود. برای بافت های موجود نیز به ترتیب اولویت طرح­های موضعی سامان­دهی منظر شهری تهیه می شود. این طرح­ها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه خواهند شد.

  • هدف

هدف از اجرای این مصوبه:

الف- تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سلامت و رفاه ساکنین

ب- سامان­دهی به سیما و منظر شهری در شهرها، روستاها و سایر مجتمع­های زیستی در کشور و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آن­ها

ج-احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور

د- جلوگیری از بروز ناهماهنگی­های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت­های شهری

ه-افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی

-تعاریف

منظر شهری: در این مصوبه منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوع (ساختمان­ها و الحاقات آن­ها، مبلمان شهری، پوشش گیاهی و ...) قابل مشاهده از عرصه­های عمومی شهر شامل خیابان­ها، میادین، گره­ها و پهنه­های عمومی است.

نما: منظور از نما در این مصوبه، نمای شهری و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند 1 مصوبه 28/8/1369 شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران(کلیه سطوح نمایان ساختما­ن­های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک­ها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی) می­باشد.

جداره: منظور از جداره، سطوح مربوط به دیوارهای محوطه­هایی است که هیچ ساختمانی به صورت بلافصل به ان ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن.

پیاده­راه: منظور از پیاده راه، خیابانها و گذرگاههایی است که منحصرا برای عبور پیاده مورد استفاده قرار می­گیرد.

کمیته­های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری: این کمیته نهادی پیشنهادی است که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمان­ها، نهادها، دستگاه­ها، شرکت­ها و موسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر، در شهرها تشکیل می­گردد. نهادهای مذکور در این مصوبه از این پس به اختصار (کمیته) نامیده می­شود.

- ضوابط کلی

ضوابط مربوط به سیما و منظر

-طرح و اجرای بناهای واقع در مناطق تاریخی شهر باید دارای مقیاس انسانی بوده و دانه بندی و ریخت شناسی مشابه بافت تاریخی داشته باشد. در طراحی معماری بناهای کلان مقیاس، تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه­بندی بخش تاریخی شهر الزامی است.

در احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهای ساختمانی باید به گونه­ای باشد که علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرح­های جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران، موجب الودگی محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازی باشد.

به شهرداری امکان داده می­شود تا طی برنامه­ای 5 ساله نسبت به بهسازی مصالح نمای ساختمان­های موجود در شهرها اقدام نمایند.

- در پاک­سازی مصالح ساختمانی، رنگ، بافت و مصالح نما در بخش­های تاریخی شهر همخوانی داشته و ترجیحاً از مصالح بوم آورد(محلی) انتخاب شوند.

-کلیه تابلوهای مربوط به فعالیت­های شهری اعم از تجاری، درمانی، خدماتی، اداری و ... در سطح شهرها می­باید در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، به صورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود. ابعاد، فرم، طرح و محل نصب تابلوها باید توسط "کمیته" تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به رعایت این مقررات می­باشند.

-تعداد تابلوهای معرف کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی­باشد. و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است.

-به منظور سامان­دهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری، به شهرداری­ها اختیار داده می­شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری (بیلبوردها، نقاشی­ها، جداره­ها، استفاده از نمایش­گرهای بزرگ شهری، تابلوهای راهنمای شهری (نام خیابان­ها و میادین و ...) اقدام نماید و به تصویب "کمیته" برساند. رعایت تصمیمات "کمیته" در این زمینه برای دستگاه­ها سازمان­ها، نهادها و موسسات دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد.

-پیش­آمدگی بدنه ساختمان­ها (نظیر بالکن، تراس و ...) در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای نیمه باز با عقب نشینی دیوارهای خارجی از حد زمین تامین خواهد شد. این فضاهای نیمه باز جهت تقویت چشم­اندازهای مناسب شهری، کاهش اثر تابش شدید خورشید، نگهداری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداران از این فضاها به عنوان انباری(محل نگهداری مواد غذایی، سوخت و ...)   و خشک نمودن البسه ممنوع است.

-طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضای مورد نیاز جهت انباری و محل خشک نمودن البسه را در درون ابنیه پیش­بینی نمایند. مساحت این فضاها تا سقف 10% (ده درصد) کل مساحت زیرینا جزء مساحت مفید محاسبه نمی­شود.

-تمامی پیش­آمدگی­های موجود بدنه ساختمان­ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازی ابنیه از نما یا جداره ساختمان حذف می­شوند.

-از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا سقف 15% مساحت زیربنای هر یک از واحدهای مسکونی به فضاهای نیمه باز و پیش فضای ورودی- اختصاص خواهد داشت این بخش جزء زیربنا محسوب نمی­شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آن­ها به فضاهای محدود ساختمان­ها به هر نحو ممنوع می باشد.

-طراحان و مجریان موظف اند معماری بناهای واقع در تقاطع معابر را به گونه­ای طراحی و اجرا نمایند که به ارتقاء کیفیت بصری و فضایی تقاطع­ها منجر شود.

-با توجه به اهمیت معماری نبش، کنج، دروازه­ها، طرح و نمای ساختمان­های واقع در این نقاط طرح­ها لازم است به تایید "کمیته" برسد.

-در شهرهایی که پوشش نهایی غالب آن ها از انواع پوشش های شیبدار می­باشد و رنگ­ها، جنس و حدود شیب مجاز آن را به گونه­ای معین می­نماید که هماهنگی در سیما و منظر شهری فراهم آید.

-استفاده از پوشش­های شیبدار، در شهرهایی که استفاده از آن در سنت معماری محل نباشد، ممنوع خواهد بود.

-استفاده از فرم­های نامتعارف (نظیر کشتی، میوه­ها، و ...) در طراحی و احداث بناها، به تشخیص "کمیته" ممنوع می­باشد. رعایت این مصوبه برای دستگاه­ها، نهادها و سازمان­های دولتی در اولویت قرار دارد.

-استفاده از نماهای پرده­ای (نماهای آلومینیومی، شیشه­ای، کامپوزیت، شیشه های جیوه ای و ...) در جداره­های بیرونی و قابل مشاهده از عرصه های عمومی، ضمن رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، برای کلیه بناهای دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح صرفا درون بناها مجاز است. به مالکین ابنیه موجود فرصت داده می شود تا ظرف مدت 3 سال، بناهای دولتی و عمومی به اصلاح نمای این ابنیه با مصالح جایگزینی که توسط "کمیته" تعیین می­شود، اقدام نمایند.

-در طراحی و اجرای ابنیه احداث تاسیسات (نظیر چیلر، کولر و ...) بصورت نمایان در منظر شهری ممنوع است و تاسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند. در ابنیه موجود به مالکان فرصت داده می شود تا مطابق برنامه­ای که از سوی "کمیته" مشخص می­شود ظرف مدت 3 سال به اصلاح نما اقدام نمایند.

-از این پس احداث ابنیه ای که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و ...حقوق همسایگان را در استفاده از نور، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد. "کمیته" سنجه­های مورد نیاز در این خصوص (نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحدها) را تعیین خواهد نمود.

-استفاده از بام­های سبز در محل­هایی که "کمیته" تصویب نماید مجاز خواهد بود.

-ضوابط مربوط به سامان­دهی کالبدی فضاهای شهری

- به مالکین فرصت داده می­شود تا ظرف 5 سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه کانال­های تاسیساتی نمایان در نماها و در جداره های شهری شامل کولرها (اسپلیت­ها) کانال­های کولر، ناودان­ها، سیم­ها و کابل­های برق و تلفن، دودکش بخاری، لوله­های تاسیساتی (به استثناء لوله های گاز شهری) و نظایر آن به تدریج از نماهای شهری حذف یا بگونه ای سامان­دهی شوند که در نما یا جداره شهری قابل مشاهده نباشد. لوله­های گاز شهری نیز بایستی متناسب با رنگ نمای ساختمان­ها رنگ آمیزی شود.          

-نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختلال در حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ممنوع است.

-مکان­یابی کابین­ها، کیوسک­ها در معابر پیاده (اعم از تلفن عمومی، روزنامه فروشی، صندوق­های جمع آوری صدقات و ...) باید به گونه­ای انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد.

-یه شهرداری­ها امکان داده می شود تا مطابق برنامه­ای 3 ساله نسبت به سامان­دهی کابین­ها و کیوسک­هاو اثاثه شهری موجود اقدام نمایند.

-ایجاد هرگونه اختلاف سطح (لبه، پله، سکو و ...) در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راه و رمپ انجام شود.

-کف­سازی معابر پیاده بایستی به گونه­ای انتخاب شود که امکان سرخوردن عابرین به حداقل کاهش یافته، امکان پاک­سازی داشته باشد و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.

-کف­سازی معابر باید با همکاری و مشارکت عمومی مالکین بناهای حاشیه معبر و شهرداری، نگهداری و مرمت شود.

-اثاثه شهری بکاررفته در فضاهای شهری از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بایستی مطابق با طرح اثاثه شهری و متناسب با بافت و احجام معماری اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند.

-حفظ و توسعه فضای سبز شهری باید حتی الامکان با گونه های گیاهی بومی صورت گیرد. "کمیته" گونه های گیاهی بومی را متناسب با ویژگی­های طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر شهر مشخص نموده و اعلام می­نماید.

 

-ضوابط مربوط به سامان­دهی زیرساخت­های شهری

-تعبیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و کاال­های موردنیاز در فضاهای داخلی ساختمان الزامی است.

-کلیه مسیرها و کانال­های تاسیساتی موجود در معابر (پیاده روها و پیاده راه­ها) باید بوسیله کف­سازی مشخص شود. کانال­ها باید به گونه ای احداث شوند که دسترسی به آن ها برای تعمیر به سهولت فراهم آید.

- "کمیته" موظف است تا زمینه شکل­گیری ایجاد کانال مشترک انرژی در معابر را با همکاری شهرداری، وزارت کشور و سازمان­ها و دستگاه­های ذیربط پیگیری نماید.

 

 

 

-ضوابط مربوط به سامان­دهی کارکردی فضاهای شهری

-به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری و ایجاد سرزندگی در آن­ها، به شهرداری­ها اختیار داده می­شود تا با هماهنگی "کمیته" ها در شهرها و ساکنان مجاور، در معابری که عرض بخشی از پیاده رو آن­ها بیش از 3 متر باشد، در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربری­هایی چون اغذیه فروشی و عرضه کنندگان آبمیوه و نوشیدنی­های سرو وگرم اجاره دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرایی نمایند، لیکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن ممنوع است.

 

ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات

-تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور (همسایگی) برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی متقاضیان الزامی است. در این نقشه­ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، دانه­بندی و ریخت در واحدهای همسایگی الزامی است. دستورالعمل­ها و راهتماهای مورد نیاز در این خصوص از سوی کمیته تدوین و ابلاغ خواهد شد.

5- صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالاحداث منوط به اجرای نقشه­های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است. مهندسین ناظرمسئول اجرای دقیق نقشه­های مصوب (به ویژه نما و حجم) خواهند بود.

 

- سازمان اجرای مقررات

1-به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلی و فراهم نمودن شرایط تحقق پذیری این مصوبه، "کمیته"های بین بخشی تحت عنوان "کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری" ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه در کلیه شهرها به شرح زیر تشکیل خواهد شد. دبیرخانه این کمیته در سازمان مسکن وشهرسازی استان مستقر خواهد بود.

- این کمیته نهادی تخصصی غیر بخشی، غیرانتفاعی است (بر اساس مفاد تبصره بند 3 از ماده 3 آیین نامه بررسی و تصویب طرح­های توسعه و عمران محلی، ناحیه­ای و منطقه­ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 هیأت محترم وزیران) که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمان­ها نهادها­ دستگاه­ها، شرکت­ها و موسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری و با عضویت نمایندگان شهرداری، مهندسین مشاور تهیه کننده طرح توسعه شهری، سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان نظام مهندسی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دو نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده­ های معماری و شهرسازی استان و سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل می­گردد.

-کمیته­های ارتقاء کیفی سیما و منطر شهری

- در صورت تشکیل شورای سیما و منظر شهری در استان­ها این کمیته به عنوان یکی از کمیته­های تخصصی شورای مذکور خواهد بود.

- کمیته حسب مورد از نمایندگان سازمان­ها، دستگاه­ها و نهادهای ذیربط جهت شرکت در جلسات مرتبط دعوت به عمل می­آورد.

- مدیر(معاون) شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان دبیر کمیته خواهد بود.

- اعضاء کمیته توسط بالاترین مقام سازمان، نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیین و احکام آن توسط رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان صادر و ابلاغ خواهد شد.

- اعضاء کمیته بایستی دارای تخصص معماری، طراحی شهری و یا طراحی منظر باشند.

- ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمان­ها و دستگاه­های ذیربط الزامی نخواهد بود.

- ضوابط و مقررات تکمیلی در خصوص این مصوبه توسط "کمیته" تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان خواهد رسید.

- وظایف کمیته عبارت است از :

الف- ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر شهری

ب- منطقه­بندی شهرها جهت انجام اقدامات بهسازی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

پ- بررسی و تایید طرح­های موردی سامان­دهی یا سیما و منظر شهری

ت- تعیین مصالح مناسب برای استفاده در نماها و جداره­های شهری،کفسازی بستر معابر پیاده راهی و پیاده­روها با عنایت به موارد اقلیمی، فرهنگی و سایر ویژگی های تاریخی و بومی و ایجاد هماهنگی میان مصالح نماها و جداره­ها و کف­سازی معابر پیاده راهی یا پیاده روها با اولویت بکارگیری مصالح بومی

ث- تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهای شهری(معابر، میادین، پهنه ها و بناهای مهم بر حسب لوکس) و نحوه نورپردازی به آن­ها (به

گونه­ای که باعث افزایش حضور شهروندان در فضاهای شهری شده و در عین حال مانع از مشاهده ستارگان نشود).

ج- تدوین ضوابط و استانداردهای بومی، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهری

چ- تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات این مصوبه متناسب با شرایط محلی

ح- تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداری، بهسازی، مرمت، بازسازی و نوسازی نماها، جداره­ها و کفسازی معابر

خ- تدوین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهری در فضاهای شهری متناسب با مقتضیات محلی و بومی

د- تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل­های موردنیاز در خصوص نحوه مکان­یابی، نحوه استقرار، جنس، رنگ و فرم تابلوهای شهری و محلی

ذ- اولویت­بندی فضاهای شهری جهت انجام مطالعه، طراحی و اقدامات بهسازی سیما و منظر شهری

- هرگاه بر اساس تصمیمات و مصوبات این کمیته ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرح­های توسعه شهری دچارتغییراتی شود این تغییرات بایستی به تصویب کمیسیون ماده پنج استان برسد.

- نحوه مدیریت و تشکیل جلسات و تصمیم­گیری­ها بر ایای آیین نامه داخلی کمیته­ها انجام خواهد شد.

-بازنگری در ضوابط

در صورت تشخیص کمیته­های فنی و کمیسیون ماده 5، این مصوبه هر 5 سال یکبار مورد تجدید نظر، تکمیل و اصلاح قرار خواهد گرفت.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري :30007650002519

تلفن شهرداری :3-32583901-056

فکس :32583903-056

پست الکترونیک : info@esfeden.ir

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاینات-شهر اسفدن-خیابان شهید مطهری- مطهری13

بازدید امروز175
بازدید دیروز251
بازدید هفته877
بازدید ماه2693
کل بازدید166265