طرح تفصيلي شهر اسفدن در كميسيون ماده 5 تصويب شد. شهردار اسفدن با ذكر اين خبر گفت:  تهيه ي طرح تفصيلي اسفدن در سال 94 در دستور كار قرارگرفته و پس از رفع نواقص وضع موجود وكنترل موارد متعددي كه در طرح جامع با وضع موجود مغايرت داشت و تشكيل كارگروه هاي تخصصي و ارائه به كارگروه امور زيربنايي استان نسبت به رفع موارد اقدام و نهايتا در جلسه ي آذرماه 96 كميسون ماده 5 استان به تصويب رسيد.
مهندس اسداللهي در ادامه خاطر نشان كرد طرح تفصيلي شهر اسفدن پس از تاييد و ابلاغ از سوي شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور قابليت اجرايي خواهد داشت.