نام

سمت

تلفن

قربانعلی اسداللهی

  شهردار اسفدن

32583680

محمد خالدی

کارشناس عمران

32583901

رضا برات زاده

حراست

32584166

رضا برات زاده

امور اداری

32583901

محمد دوستی

امور مالی

32583901

 اسد بزرگری  آتش نشان- مسئول خدمات شهری  32584207
 حسین حسنی  جمعدار و امین اموال  32583902