نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی دوره حضور  
   علیرضا جهاندیده  عمران  83/08/28 لغایت 86/04/10  
   عبدالصمد سعیدی خواه  جغرافیا و برنامه ریزی شهری   86/07/03 لغایت 87/12/28  
   علی یاری  کشاورزی   87/12/28 لغایت 92/08/25  
   حامد خزاعی  تکنولوژی معماری   92/08/25 لغایت 95/08/01  
   حسین اسماعیلی  حسابداری   95/11/13 لغایت 96/06/04  
   قربانعلی اسداللهی  عمران   96/09/04 - ادامه دارد